انجام تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره

امروزه روش های تصمیم گیری چندمعیاره بطور گسترده در دهه های اخیر مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته اند. در این روش ها انتخاب بهترین راه حل (آلترناتیو) از بین راه حل های ممکن مورد توجه است. بطور کلی مدل ها و روش های تصمیم گیری چندمعیاره MCDM بر اساس فضای تصمیم (جواب ها) به دو دسته مدل های تصمیم گیری چند شاخصه MADM و مدل های تصمیم گیری چند هدفه MODM تقسیم می شود. مدل های MADM در فضای تصمیم گسسته و مدل ها و روش های MODM در فضای تصمیم پیوسته تعریف می شوند.


 روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHPAHP

روش AHP توسط فردی به نام ساعتی Saaty در سال 1980 ارائه گردید. این روش یکی از جامع ترین مدل MADM به شمار می رود. از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود: امکان فرموله کردن مساله بصورت ساختار سلسله مراتبی چند سطحی را فراهم می کند. تطابق بالای این روش را با ذهن افراد نشان داده و مساله اصلی را با ساختار سلسله مراتبی به صورت ساده تر نشان می دهد. همچنین از آنجایی که این روش بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد[ادامه مطلب].


روش فرآیند تحلیل شبکه ای ANPANP

روش ANP عمومیت یافته روش AHP به شمار می رود و در سال 1996 توسط Saaty معرفی شد. در این روش بر عکس روش AHP، شاخص ها و همچنین گزینه ها می توانند به هم وابسته باشند، به جای ساختار ساده چندسطحی با ساختار شبکه ای و به جای سلسله مراتب با خوشه مواجه هستیم. در حالت کلی عناصر هر خوشه می توانند بر روی عناصر هر خوشه دیگری یا خود آن خوشه تاثیر گذار باشد [ادامه مطلب].


تفاوت روش AHP و ANP

روشهای ANP و AHP دارای تفاوتهای عمده ای هستند و هنگام استفاده از این روشها باید موارد زیر را در نظر گرفت [ادامه مطلب]


نرم افزار DEAP

روش تحلیل پوششی داده ها DEA یکی از روشهای پرکاربرد در ارزیابی عملکرد بنگاه ها و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده بکار میرود. نرم افزارهای خوبی برای اجرای مدلهای DEA معرفی شده است مانند DEA Solver و DEAP. نرم افزار DEAP تمامی قابلیت های نرم افزار DEA Solver را داراست [ادامه مطلب].


نرم افزار اکسپرت چویس Expert Choice

برای اجرای روش های AHP و AHP فازی نرم افزارهای مختلفی توسعه داده شده اند. نرم افزاری که خود آقای ساعتی معرفی کرده است نرم افزار اکسپرت چویس Expert Choice است. نسخه کامل این نرم افزار در دو نسخه 11 و 9 کم حجم به همراه سریال نرم افزار بصورت دانلود رایگان برای محققین گرامی قرار داده شده است [ادامه مطلب].


آموزش روش تاپسیس TOPSIS


آموزش روش تاپسیس فازی Fuzzy TOPSIS


آموزش روش دیمتل DEMATEL


برای ثبت سفارش کلیک کنید