تفاوت روش AHP با روش ANP

روش ANP (فرآیند تحلیل شبکه ای) توسعه یافته روش AHP (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) به شمار می رود. این دو روش که توسط توماس ساعتی Saaty در سال های 1996  و 1980 معرفی شده اند، تفاوت های آن ها به شرح زیر می باشند:
1.در روش AHP شاخص ها یا معیارها از هم مستقل فرض می شوند در حالی که در روش ANP شاخص ها وابسته به هم می باشند.
2. در روش AHP گزینه ها نیز از یکدیگر مستقل هستند در حالیکه در روش ANP می توانند به هم وابسته باشند.
3. در روش AHP شاخص ها از گزینه ها مستقل هستند در حالی که در روش ANP می توانند به هم وابسته باشند.
4. در روش AHP (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) و ANP (فرآیند تحلیل شبکه ای) گزینه ها وابسته به شاخص ها هستند
5. در روش AHP با ساختار ساده چند سطحی مواجه هستیم در حالی که در روش ANP با ساختار شبکه ای مواجه هستیم.
6. در روش AHP با ساختار سلسله مراتبی مواجه هستیم در حالیکه در روش ANP با ساختار شبکه ای یا خوشه مواجه هستیم.
شکل a ساختار سلسله مراتبی AHP را نشان می دهد در حالیکه شکل b ساختار شبکه ای ANP را نشان می دهد. در حالت کلی AHP ساده شده روش ANP به شمار می رود بدین معنی که فرض استقلال از بین می رود و ساختار بصورت ساده چند سطحی است.

تفاوت روش ANP با روش AHP

انجام تحلیل پروژه های  AHP و ANP با نرم افزارهای Super decision  و یا expert choice توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.

برای ثبت سفارش کلیک کنید

همچنین از صفحات زیر بازدید نمایید:

بازگشت به صفحه اصلی
آموزش روش AHP