پذیرش مقاله

دسته بندی ژورنال ها بر اساس سطح دسترسی

دسته بندی ژورنال ها بر اساس سطح دسترسی ژورنال ها به سه دسته تقسیم می شوند، بر اساس دسترسی به مقالات: 1- ژورنال های Open Access در این نوع، مقالات برای خوانندگان رایگان هستند....

ادامه مطلب

نمونه اکسپت مقاله

نمونه اکسپت مقاله در این بخش با نمونه اکسپت مقاله ISI، نمونه اکسپت و پذیرش مقاله Scopus، نمونه acceptance letter مجله PubMed و نمونه اکسپت و پذیرش مقاله ISC ، نمونه پذیرش مقاله علمی...

نامه اکسپت (Acceptance Letter) چیست؟

نامه اکسپت (Acceptance Letter) چیست؟ نامه اکسپت یا Acceptance Letter یا نامه پذیرش مقاله از طرف سردبیر مجله برای ژورنال های معتبر ISI, Scopus, PubMed, Medline, ISC و سایر ژورنال های علمی و پژوهشی...