نمونه گیری چیست؟

در بسیاری از زمینه های کاربردی، آماردانان درصدد تعیین پارامترهای جامعه (میانگین جامعه، واریانس جامعه و غیره) هستند اما دسترسی به پارامترهای جامعه بصورت سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نمی باشد. در این مواقع پژوهشگران آماری الزاما باید برای استنباط پارامترهای مورد نظر به نمونه گیری از جوامعه آماری اکتفا کنند که به همین دلیل خطای نمونه گیری پیش می آید.

در نمونه گیری آماردان بخش کوچکی از جامعه آماری را مورد بررسی قرار داده و بنابراین نتایجه تحلیل آماری را به کل جامعه تعمیم می دهند. در نمونه گیری این ضرب المثل رایج است که مشت نمونه خروار است.

مزایای نمونه گیری

دلایل مختلفی برای نمونه گیری وجود دارد که پژوهشگران آماری از سرشماری کل جامعه صرفنظر کرده و تنها به تعدادی از عناصر جامعه یعنی نمونه اکتفا می کنند.پنج دلیل عمده برای نمونه گیری وجود دارد.

هزینه: هزینه سرشماری کل جامعه بسیار زیاد است بنابراین پژوهشگر آماری با نمونه گیری می تواند با کسری از این هزینه، داده هایی با قابلیت اعتماد کافی را فراهم نماید.
به روز بودن. نمونه اغلب اطلاعات به روز تری از سرشماری بدست می دهد زیرا داده های کمتری در زمان سریع بدست گرداوری می شوند
درستی. نمونه اغلب اطلاعاتی به درستی سرشماری و یا حتی درست تر از آن فراهم می نماید زیرا قابلیت کنترل خطاهای گردآوری داده ها در یک کار تحقیقاتی کوچک بهتر از یک کار تحقیقاتی بزرگ است.
زمان. سرشماری کل جامعه آماری به زمان طولانی نیاز دارد
آزمون تخریب کننده. وقتی آزمونی موجب خراب شدن یک کالا می شود، باید از نمونه گیری استفاده کرد. این امر بیشتر در صنایع نظامی که کنترل کیفیت کالا بیشتر با تخریب همراه است، بیشتر مصداق دارد.

اشتباهات نمونه گیری

هر پژوهشگر آماری ممکن است در روند پژوهش آماری خود مرتکب اشتباهات آماری شود. این اشتباهات به دو نوع تقسیم می شوند. اشتباهات نمونه گیری و اشتباهات غیر نمونه گیری.
1- اشتباهات نمونه گیری
1-1-اشتباه ناشی از در دسترس نبودن فهرست کامل افراد جامعه (بسیاری از دانشجویان به این نوع اشتباه را زیاد دچار می شوند)
1-2-اشتباهات ناشی از ازانتخاب معدودی از افراد جامعه
1-3- انتخاب اشتباه تحلیل آماری نامناسب با نوع فرضیه ها
2- اشتباهات غیر نمونه گیری
2-1-اشتباه ناشی از عدم مشاهده افراد مورد مطالعه که به دو دسته تقسیم میشوند : عدم پوشش و عدم پاسخ.
2-2-اشتباه ناشی از مشاهده نادقیق که به سه دسته تقسیم می شوند: ابزار نادقی، ثبت نادقیق داده ها و استخراج نامناسب داده ها.

خطای نمونه گیری

در صورتی که نمونه نماینده واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب (انحراف یا خطا) باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت. این تفاوت یا انجراف برای نمونه تصادفی قابل تخمین است که به آن خطای نمونه گیری می گویند. این خطای نمونه گیری به حجم نمونه بستگی دارد و هر چقدر اندازه نمونه کوچکتر باشد، خطای نمونه گیری افزایش می باید و بالعکس میزان خطای نمونه گیری را می توان با افزایش تعداد نمونه کاهش داد.


 لینک‌های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
فرمول نمونه گیری کوکران
انواع روش های نمونه گیری
انجام تحلیل آماری

جدول مورگان برای حجم نمونه


انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای لیزرل SPSS، Lisrel، ایویوز Eviews، اسمارت پی ال اس SmartPLS، ایموس Amos، Minitab با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.


ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید