محاسبه امتیاز مهاجرتی کشور استرالیا

برای محاسبه ی امتیاز مهاجرتی کشور استرالیا به وب سایت زیر مراجعه نمایید.
https://www.immiaustralia.com.au/visas/point-test/