انجام تحلیل گراندد تئوری (Grounded Theory)

در این بخش با انجام تحلیل گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها (Grounded theory)، آموزش مراحل گراندد تئوری به زبان ساده، روایایی و پایایی در نظریه بنیادی گراندد تئوری، نحوه کدگذاری در نظریه داده بنیاد، دانلود کتاب و مقاله فارسی و انگلیسی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)، آموزش نظریه داده بنیاد (گراندد)،  مصاحبه در گراندد تئوری، مراحل نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) آشنا خواهید شد.

گراندد تئوری که به نام های تئوری داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها Grounded Theory نامگذاری شده است. گراندد تئوری یکی از روش های تحقیق کیفی است که در آن پژوهشگر تلاش می کند یک تببین یا نظریه کلی از یک فرآیند یا اقدام را ارائه نماید که این نظریه برآیند نظریه ها و دیدگاه های خبرگان مشارکت کننده در مصاحبه ها و بر اساس داده های واقعی است. روش گراندد تئوری Grounded Theory توسط دو پژوهشگر گلیزر و اشتراوس در سال 1967 معرفی شد. در حقیقت گراندد تئوری (داده بنیاد) روشی برای شناختن موضوع یا موضوعاتی در ارتباط با Case مورد مطالعه اسست که تحقیق جامع و کاملی در این ارتباط صورت نگرفته و دانش محقق در این زمینه محدود است. تحلیل داده‌های کیفی در روش گراندد تئوری بر سه عنصر اصلی کدها، مفاهیم و مقوله‌ ها استوار است. در ادامه خلاصه روش نظریه بنیادی گراندد تئوری، مصاحبه در گراندد تئوری، نحوه کدگذاری در گراندد تئوری شرح داده می شود.

آموزش مراحل گراندد تئوری به زبان ساده

گراندد تئوری Grounded Theory که به آن نظریه زمینه ای، نظریه بنیادی، نظریه پایه ای و نظریه داده بنیاد نیز می گویند. برای انجام فصل 4 یک پایان نامه و انجام طرح پژوهشی بر اساس روش گراندد تئوری Grounded Theory مراحل زیر پیشنهاد می شود:

1. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها به روش روش گراندد تئوری (مصاحبه در گراندد تئوری)

این دو فرآیند باید همزمان انجام شوند (داده و تحلیل آن بر اساس تجربه محقق و خبرگان مشارکت کننده در پژوهش صورت می گیرد). منابع داده ها در گراندد تئوری عبارتند از: مشاهده، مصاحبه، اسناد، مطالب روزنامه و مجلات و ژورنال ها، مطالب روزنامه ها، شبکه های اجتماعی، سخنرانی ها، برنامه های تلویزیونی، خاطرات افراد و اندیشه های شخصی خود پژوهشگر.

2. نحوه کد گذاری داده به روش گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)

کدگذاری داده ها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیلی در روش گراندد تئوری به شمار می رود. زمینه استروس و کربین (۱۹۹۸) سه روش کدگذاری را معرفی کرده اند.

کدگذاری باز در انجام تحلیل گراندد تئوری

فرآیند تعیین مفاهیم در قالب داده ها

کدگذاری محوری ؛ کدگذاری نظری در انجام تحلیل گراندد تئوری

فرآیند تقسیم طبقه های اصلی به فرعی . در این مرحله، محقق یک مفهوم یا یک مقوله از مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را به صورت پدیده مرکزی Core category or phenomenon قرار داده و سپس تلاش مبی کند سایر مفاهیم را به آن ربط دهد. این مفاهیم مرتبط عباتند از:
شرایط علی Causal conditions در انجام تحلیل گراندد تئوری: عوامل اثرگذار بر پدیده مرکزی
راهبردها Strategies در انجام تحلیل گراندد تئوری :کنش هایی که در پاسخ به پدیده مرکزی صورت می گیرد.
شرایط زمینه ای Context و مداخله گر Intervening conditions در انجام تحلیل گراندد تئوری: عواملی محیطی اثرگذار بر راهبردها (این عوامل می توانند عمومی و خصوصی باشند)
پیامدها Consequences در انجام تحلیل گراندد تئوری: پیامدها و خروجی های های برآمده و برخواسته از به کارگیری راهبردها.

کدگذاری انتخاب (گزینشی) در انجام تحلیل گراندد تئوری

انتقال مفاهیم به نظریه ها و تئوری های در حال کشف

۳- نمونه‌گیری تئوریکی در گراندد تئوری (نظریه بنیادی)

فرآیند انتخاب نمونه ها یا مصاحبه ها برای انجام مقایسه پاسخ ها است. در حالت کلی نمونه گیری تئوریکی به معنای کمک به گردآوری داده های جدید مرتبط با تئوری در حال توسعه است. نمونه گیری تئوری داده بنیاد یک نمونه‌گیری غیرتصادفی و هدفمند می‌باشد و نمونه گیری تا زمان اشباع مدل ادامه می یابد تا زمانی که به اشباع نرسد ادامه می یابد.

۴- یادداشت برداری و نمودارها در انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)

کشف شکاف ها در ابتدای تحقیقات و مصاحبه های نخست، کسف مقایسه ها و طراحی سوالات و پرسش های جدید است.

۵- اشباع تئوریکی در انجام تحلیل گراندد تئوری

گردآوری داده ها و مصاحبه ها و تحلیل آنها و مقایسات تا زمانی ادامه می یابد که تدوری در حال کشف به اشباع برسد.

۶- توسعه استقرایی تئوری در انجام تحلیل گراندد تئوری Grounded Theory

تمرکز روی برهم کنش‌های موجود در موضوع مورد مطالعه، تئوری در داده‌های حاصل از مشاهدات و مصاحبه‌ها پایه‌گذاری می‌شود.


 روایی Validity و پایایی Reliability در گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد)

برای انجام تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه ها به روش گراندد تئوری در حین انجام پژوهش باید کیفیت فرآیند و نتایج یعنی روایی و پایایی تحقیق انجام شود. معیارهای ارزیابی نتایج تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه ها به روش گراندد تئوری به قرار زیر هستند.
تطبیق Fit در انجام تحلیل گراندد تئوری
قابلیت فهم در انجام تحلیل گراندد تئوری
تعمیم در انجام تحلیل گراندد تئوری
کنترل در انجام تحلیل گراندد تئوری
مرتبط بودن Relevance در انجام تحلیل گراندد تئوری
به کارآیی workability در انجام تحلیل گراندد تئوری
اصلاح پذیری Modifiability در انجام تحلیل گراندد تئوری


 نرم افزارهای انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) Grounded Theory

نرم افزارهایی انجام تحلیل کیفی پایان نامه به روش گراندد تئوری عبارتند از:
نرم افزار مکس کیو دی ای MAXQDA برای انجام تحلیل گراندد تئوری
نرم افزار ان ویوو NVivo برای انجام تحلیل گراندد تئوری
نرم افزار اطلس تی آی AtlasTi برای انجام تحلیل گراندد تئوری
خدمات پایگاه امین آرتیکل برای انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) Grounded Theory
تدوین سوالات مصاحبه در گراندد تئوری و آموزش نحوه ترتیب مصاحبه گراندد تئوری
آموزش نحوه کدگذاری در گراندد تئوری
تحلیل داده های مصاحبه به روش نظریه داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها
طراحی مدل و الگو براساس روش نظریه گرندد تئوری، داده بنياد؛
كدگذاري باز، محوري و گزينشي و طراحي مدل با استفاده از نرم افزارهای AtlasTi، NVivo و MAXQDA
مقوله بندي با استفاده از نرم افزارهای AtlasTi، NVivo و MAXQDA
تحلیل داده ها به روش نظریه داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها (گراندد تئوری)


انجام تحلیل گراندد تئوری Grounded Theory


کاربرد تحلیل داده های کیفی به روش گراندد تئوری (نظریه برخواسته از داده) Grounded Theory

روش گراندد تئوری برای تحلیل داده های کیفی و مصاحبه ها در پایان نامه های کارشناسی ارشد و مدل های رساله دکتری و همچنین تحلیل داده های کیفی مقاله های ISI رشته هایی مانند فصل 4 پایان نامه مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیرت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، رشته مدیریت مالی و بیمه، رشته مدیریت صنعتی، رشته مدیریت هتلداری، رشته MBA، فصل 4 پایان نامه رشته مدیریت رسانه، رشته علوم ارتباطات، کارآفرینی، رشته اقتصاد، حسابداری،گردشگری، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزش عالی، فصل 4 پایان نامه روانشناسی کورکان استثنایی، کتابداری، علوم ارتباطات، روانشناسی صنعتی، فیزیولوژی ورزشی،مدیریت سلامت، مدیریت دارو، روانشناسی تربیتی، روانشناسی بالینی، رشته مشاوره و راهنمایی، علوم اجتماعی، زیست شناسی، رشته مطالعات خانواده، رشته تربیت بدنی، جغرافیا، کشاورزی، پزشکی، پرستاری، توانبخشی، کاردرمانی کاربرد فراوانی دارد.

خدمات انجام تحلیل گراندد تئوری (Grounded Theory) برای فصل چهار پایان نامه ارشد و رساله دکترا

انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت دولتی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت شهری
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت بازرگانی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت صنعتی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت مالی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت اجرایی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت کسب و کار MBA
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت ورزشی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت فرهنگی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت رسانه
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت تکنولوژی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه اقتصاد
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حسابداری
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه روانشناسی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه علوم تربیتی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه علوم سیاسی،
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه علوم اجتماعی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه تربیت بدنی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه علوم ارتباطات
انجام گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه کتابداری
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه تاریخ، انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه فلسفه
انجام تحلیل نظریه داده بنیاد برای فصل چهار پایان نامه الهیات و معارف اسلامی و مدیریت امور شهری
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت كسب و كار
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه محیط زیست
انجام تحلیل نظریه برخواسته از داده ها برای فصل چهار پایان نامه مدیریت امور فرهنگی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مشاوره
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه سیاستگذاری علم و فناوری
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت بحران
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت بازرگانی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت مالی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت منابع انسانی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت حمل و نقل
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه كارآفرینی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت تكنولوژی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت صنعتی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت خدمات اجتماعی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مددکاری اجتماعی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه دین و رسانه
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت رسانه
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مطالعات زنان
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حسابداری
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حسابداری مدیریت
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه روان شناسی عمومی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه روان شناسی صنعتی و سازمان
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه روان شناسی تربیتی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه باستان شناسی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه مطالعات جهان
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه علوم سیاسی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه روابط بین الملل
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه ایرانشناسی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مجموعه حقوق
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه حقوق خصوصی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه حقوق بین الملل
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق عمومی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق بشر
حقوق انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مالکیت فکری
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق محیط زیست
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه حقوق اقتصادی
انجام تحلیل کیفی گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق تجارت بین الملل
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه حقوق ارتباطات
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق تجاری اقتصادی بین الملل، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق اصلاح و کیفرهای قضایی، حقوق نظارت و بازرسی، حقوق دادگستری، حقوق دادرسی اداری، حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری،
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه حقوق نفت و گاز
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه فقه و حقوق اقتصادی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه حقوق مالی و اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، مدیریت ثبت اسناد و املاک،
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه مدیریت جهانگردی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه علم سنجی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه کتابداری علم اطلاعات و دانش شناسی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه علوم تربیتی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه فلسفه هنر
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه فلسفه، الهیات و معارف اسلامی،
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه فقه و حقوق
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه علوم اجتماعی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی،
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل چهار پایان نامه اقتصاد نفت و گاز، علوم اقتصادی
انجام تحلیل گراندد تئوری برای فصل 4 پایان نامه علوم جغرافیایی
انجام تحلیل گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) برای فصل چهار پایان نامه زبان و ادبیات فارسی


دانلود رایگان کتاب گراندد تئوری

عنوان کتاب: کشف گراندد تئوری : راهبردهای پژوهش کیفی

The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research
:Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss

عنوان کتاب: مبانی پژوهش کیفی : فنون و روشهای برای توسعه گراندد تئوری

Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory
by Anselm C. Strauss , Juliet Corbin

عنوان کتاب: نظریه بنیاد و نظریه پردازی بنیاد: عمل گرایی در روش تحقیق

Grounded theory and grounded theorizing: pragmatism in research practice
By Bryant, Antony
Oxford University Press
2017

دانلود رایگان تمامی کتاب های گراندد تئوری در یک فایل [دانلود رایگان]
رمز: aminarticle.com


دانلود رایگان مقالات گراندد تئوری

عنوان مقاله: تبیین نظریه امنیت محیط زیست براساس تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه اي(مدظله العالی)
نویسندگان: زروندی، دولت آبادی، امینی
مجله: فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم، شماره سی ام – بهار 1395

عنوان مقاله: معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی [دانلود رایگان مقاله گراندد تئوری]
نویسندگان: مهرابی، خنیفر، امیری، متین، جندقی،
مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، 1390

عنوان مقاله: استراتژیهاي پژوهش كيفي: تأملي بر نظريه پردازي داده بنياد [دانلود را یگان مقاله گراندد تئوری]
نویسندگان: دانایی فرد؛ امامی
مجله: انديشه مديريت، سال اول، شمارة دوم پاييز و زمستان 1386؛

عنوان مقاله: تبیین و طراحی مدل مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق گروه شرکت های ایران ترانسفو) [دانلود رایگان مقاله نظریه داده بنیاد]
نویسندگان: مقدم، کمالیان، یزدانی، کرد، علیقلی روشن
مجله: نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت سال دهم شماره 4، 1395 ؛

عنوان مقاله: تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره گیری از سیستمهای اطلاعات کسب و کار
نویسندگان: سهرابی، شامی زنجانی، الهی، شرکت
مجله: فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني، سال 5، شماره 10، 1392

عنوان مقاله: طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دانلود رایگان مقاله نظریه داده بنیاد]
نویسندگان: برزیده، باباخانی، عبداللهی
مجله: دانش حسابرسی، سال 18، تابستان 1397

عنوان مقاله: روش تحقیق کیفی نظریه پردازی داده بنیاد [دانلود رایگان مقاله نظریه داده بنیاد]
نویسندگان: دکتر مصطفی جهانگیر
مجله: جزوه درسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان مقاله: ارائه ي الگوي روش تحقيق تركيبي در شهرسازي
نویسندگان: هادى كشميرى، يعقوب پيوست هگر، محمدقاسم كريمى
مجله: مطالعات محيطى هفت حصار شماره 18، سال 5، 1395

عنوان مقاله: طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم وفناوری
نویسندگان: ناصر نوروزی، شعبان الهی ، حجت حاجی حسینی ، علیرضا حسن زاده
مجله: مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره 2، تابستان 1395.

عنوان مقاله: ارائه الگوي دستور كار خطمشيهاي اصلاح نظام اداري در ايران
نویسندگان: احمد ابوالحسني رنجبر ، كرماله دانشفرد ، ابوالحسن فقيهي
مجله: دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، دوره 9 شماره 4،

عنوان مقاله: الگوي نظري عملکرد طرح هاي توسعه محصول جدید در فضاي نوآوري باز مبتنی بر
قابلیتهاي مدیریت طرح
نویسندگان: مهدي دلاوري ، محمدحسین صبحیه
مجله: نشریه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت، سال یازدهم، شماره 4، پیاپی 38 ، زمستان 1396،

عنوان مقاله: شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکتهای تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه ای
نویسندگان: انصاری، حق شناس گرگابی
مجله: فصلنامه مدیریت توسعه فناور، دوره سوم، شماره 5، 1395

عنوان مقاله: کاربرد روش تحقیق نظریه داده بنیاد در استخراج نظریه از متون دینی
نویسندگان: بهروزی لک؛ علی یاری
مجله: فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال 21، شماره 4، 1396

عنوان مقاله: نظریه زمینه ای در قلمرو علم اطلاعات و دانش شناسی
نویسندگان: سید حسینی، شعبانی، عاصمی
مجله: فصلنامه دانش شناسی، سال 10 شماره 37 سال 1396

دانلود رایگان تمامی مقالات گراندد تئوری در یک فایل [دانلود رایگان]
رمز: aminarticle.com


 مشاوره انجام تحلیل کیفی پروژه های سازمانی و طرح های پژوهشی سازمان ها و فصل 4 پایان نامه با گراندد تئوری، تئوری داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها Grounded Theory با نرم افزارهای MAXQDA، نرم افزار NVivo و نرم افزار AtlasTi با هزینه اندک، به صورت کاملا تخصصی و مشاوره رایگان به همراه آموزش با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.


 ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید