سزقت ادبی

شناسایی سرقت ادبی (plagiarism)

وبسایت های زیر جهت شناسایی و رفع سرقت ادبی برای محققان عزیز پیشنهاد می شود. شما می توانید مقاله خود را به این وبسایت های تقلب یاب، نرم افزارهای تقلب یاب plagiarism ارائه نموده...

ادامه مطلب