سزقت ادبی

انواع نرم افزارهای سرقت ادبی

انواع نرم افزارهای سرقت ادبی│ چک کردن آنلاین مقالات از نظر سرقت علمی │ویرایش مقالات علمی │بازنویسی متن انگلیسی به شیوه نوین سرقت ادبی Plagiarism کپی کردن ایده های یک فرد، کار یا کارهایی...

شناسایی سرقت ادبی (plagiarism)

وبسایت های زیر جهت شناسایی و رفع سرقت ادبی برای محققان عزیز پیشنهاد می شود. شما می توانید مقاله خود را به این وبسایت های تقلب یاب، نرم افزارهای تقلب یاب plagiarism ارائه نموده...

ادامه مطلب