تحلیل آماری

انتخاب نمونه Select Case در SPSS

انتخاب نمونه Select Case در SPSS گاهی لازم است مواردی از فایل داده‌ها را براساس داده‌ها را بر اساس یک یا چند ویژگی انتخاب کرده (نحوه انتخاب نمونه در SPSS)، سپس محاسباتی روی آنها...

تفکیک یا دونیم کردن یک فایل(Split File) در SPSS

تفکیک یا دونیم کردن یک فایل(Split File) در SPSS میتوان فایل داده‌ها را بر اساس یک یا چند متغیر تفکیک و محاسبات مختلف آماری را روی آنها انجام داد. بدین منظور روی منوی Data...

مرتب کردن(Sort) داده‌ ها در SPSS

مرتب کردن (Sort) داده‌ ها در SPSS گاهی لازم است فایل داده‌ها را براساس متغیر مشخصی به صورت صعودی یا نزولی، مرتب کنیم. برای مثال ، مرتب کردن کارکنان یک شرکت براساس حقوق آنها...

ورود داده ‌ها در SPSS

وارد کردن داده ‌ها در SPSS برای وارد کردن داده ها ابتدا باید روی زبانه Data View کلیک کنید. در کاربرگ Data View ، هر ستون معرف یک متغیر و هر سطر معرف یک...

انواع مقیاس های اندازه گیری Measure در SPSS

انواع مقیاس های اندازه گیری Measure در SPSS مقیاس های اندازه گیری در SPSS شامل Scale برای متغیرهای کمی، Nominalبرای متغیرهای رشته ای و اسمی و Ordinal برای متغیرهای ترتیبی به صورت پیش فرض...

تعریف متغیرها در SPSS

تعریف متغیرها در SPSS برای تعریف متغیرها باید ابتدا روی زبانه Variable View کلیک کنید. در هر سطر از کاربرگVariable View یک متغیر تعریف میشود و هر ستون این کاربرگ بیانگر ویژگی خاصی در...

تعریف منوها در SPSS

تعریف منوها در SPSS در SPSS میتوان اکثر دستورها را از طریق این منوهای موجود در نوار منو اجرا کرد. به همین دلیل به شرح مفصل‌تر این منو‌ها می‌پردازیم. منوی File : هدف دستورهای...

معرفی نرم افزار SPSS

معرفی نرم افزار SPSS نرم افزار SPSS معروف ترین نرم افزار آماری برای تحلیل داده‌ها به شمار می‌آید. این نرم افزار به واسطه سادگی و پوشش نسبتا مطلوب روش‌های آماری ، تبدیل به یکی...

انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی

انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی متغیرهای کیفی اعم از اسمی و رتبه‌ای (ترتیبی) دارای انواع مختلفی از طیف ها می‌ باشند که در ادامه مهم‌ ترین این طیف ها که عموما در...

بررسی رابطه علت و معلولی

بررسی رابطه علت و معلولی در این رابطه هدف، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی(مدل علّی) بین دو یا چند متغیر است. در اینجا مراد پژوهشگر،صرفا تعیین ارتباط و همبستگی بین دو یا...

12