هدف بخش مواد و روش ها materials and methods  در یک مقاله isi و علمی و پژوهشی

در نخستین بخش مقاله یعنی «مقدمه»، شما متدلوژی مورد استفاده در مطالعه را بیان کردید (یا باید بیان می کردید). در صورت لزوم همچنین از دلایل خود برای انتخاب روش خاص نسبت به سایر روش های قابل استفاده، دفاع کردید.
اکنون در بخش «مواد و روش ها» شما باید جزئیات کامل و دقیقی ارائه کنید. بیشتر این بخش باید توسط جملاتی با زمان گذشته نوشته شوند. هدف اصلی بخش « مواد و روش ها» توصیف (و در صورت لزوم دفاع از) طرح آزمایش ها و سپس ارائه جزئیات کافی است بطوریکه همکار محقق با صلاحیت بتواند آزمایش ها را تکرار کند. سایر اهداف شامل فراهم نمودن اطلاعاتی هستند که خواننده بتواند درستی و مناسب بودن روش های آزمایشی را ارزیابی کند (و بنابراین اعتبار یا روایی احتمال یافته را داوری کند) و دیگر اینکه امکان ارزیابی دامنه تعمیم نتایج را نیز ممکن سازد. بسیاری از خوانندگان مقاله شما، این بخش را سرسری می خوانند یا از آن رد می شوند. زیرا قبلاً (در بخش مقدمه) از این روش های عمومی مورد استفاده شما آگاهی یافته اند و احتمالا هیچ علاقه ای به جزئیات آزمایشی ندارند. اما نوشتن دقیق این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا شالوده ی یک روش علمی مستلزم این است که نتایج شما- که باید از ارزش و شایستگی علمی برخوردار باشند- تکرار پذیر نیز باشند و برای اینکه نتایج بتواند تکرارپذیر ارزیابی شوند، شما باید مبنای تکرار آزمایش ها توسط دیگران را ارائه کنید. همچنین امکان بالقوه برای تکرار و باز تولید همان نتایج یا نتایج مشابه باید وجود داشته باشد وگرنه مقاله شما ارزش علمی نخواهد داشت.
هنگامی که مقاله شما در معرض بررسی داوران همتا قرار می گیرد، یک شخص داور، بخش « مواد و روش ها » را با دقت می خواند. اگر شک و تردید جدی در مورد امکان تکرار آزمایش های وجود داشته باشد، فرد بررسی کننده صرف نظر از اینکه نتایج شما چقدر ممکن هست تحسین بر انگیز یا الهام بخش باشند، رد مقاله شما را توصیه خواهد کرد.

مواد ها materials

مواد ها شامل مشخصات فنی، کمیت های دقیق و منبع یا روش آماده سازی می باشد. گاهی اوقات حتی فهرست کردن خواص شیمیایی و فیزیکی واکنشگرهای مورد استفاده ضروری است. به طور کلی، از کاربرد اسامی تجارب اجتناب کنید: استفاده از اسامی عمومی یا شیمیایی معمولا ترجیح داده می شود. این رویکرد از تبلیغ ذاتی در اسامی تجاری اجتناب می کند ی. علاوه بر این، اسم غیر اختصاصی احتمالا ً در سرتاسر جهان شناخته شده است، در حالی که ممکن است که اسم اختصاصی تنها در کشور مبدا شناخته شده باشد. اما اگر تفاوت های مشخصی در میان محصولات اختصاصی وجود داشته باشد و اگر این تفاوت ها بسیار مهم و حیاتی باشند (همانند بعضی از محیط ها یا واسطه های میکروبیولوژی)، باید از نام تجاری بعلاوه ی نام سازنده استفاده کنید. هنگامی که اسامی تجاری که معمولا تحت علایم تجاری ثبت می شوند، استفاده می گردند، حرف اول نام آنها باید با حروف بزرگ نوشته یا چاپ شود (برای مثال،Teflon) تا از اسامی عمومی متمتیز شوند. معمولا تعوصیف عمومی باید بلافاصله پس از علامت تجاری بیاید، برای مثال، می توان به دستمال های کاغذی کلینکس اشاره کرد.
حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم های آزمایشگاهی باید به طور صحیح شناسایی شوند؛ این کار معمولا بر حسب مشخصاتی همچون جنس و گونه صورت می گیرد. منابع نیز باید فهرست بندی شوند و خصوصیات خاص (سن، جنسیت، وضعیت ژنتیکی و فیزیولوژیکی) شرح داده شوند. اگر آزمودنی های انسانی استفاده شده اند، معیارهایی برای انتخاب باید شرح داده شده و عبارت «رضایت آگاهانه» در مقاله گنجاده شود. همچنین در صورت استفاده از آزمودانی های انسانی یا حیوانی، باید موافقت و تصویب توسط کمیته مقتضی اشاره شود.
به دلیل اینکه ارزش مقاله شما (و حسن شهرت شما) می تواند در صورت تکرار ناپذیر بودنه نتایجمقاله، آسیب ببیند، باید موارد تحقیق را با دقت زیادی توصیف کنید. مطمئن شوید که «دستورالعمل های برای مولفین» ژورنالی که قصد ارسال مقاله خود را دارید، بررسی و رعایت کرده اید، زیرا غالباً موارد خاص و مهم در آنجا با جزئیات دقیق شرح داده می شوند.

روش ها Methods

ترتیب ارائه معمول برای روش ها، ترتیب زمانی است. اما مشخصاً روش های مرتبط باید با همدیگر شرح داده شوند و ترتیب زمانی همیشه نمی تواند رعایت شود. برای مثال، اگر آزمایش خاصی تا اواخر تحقیق انجام نداشته است، روش آزمایشباید به همراه سایر روشهای آزمایش شرح داده شود، نه این که در بخش «مواد و روش ها» بدان اشاره شود.

عنوان ها (تیترها)

بخش مواد و روش ها غالباض دارای عناوین فرعی است. برای درک اینکه آیا عناوین فرعی یا زیر عنوان ها به واقع مناسب و مفید هستند، می توانید به مقالات مشابه در زورنال مربوط خود توجه کنید. اگر عناوین فرعی متناسب و مطابق با «نتایج» را مورد استفاغده قرار دهید ، نوشتن هر دو بخش آسان تر خواهد شد اگر به دنبال رعایت سازگاری داخلی باشید، خواننده نیز قادر خواهد بود که سریعا ً به رابطه ی یک متدلوژی خاص با نتایج مرتبط پی ببرد.

اندازه گیری و تحلیل

روش ها، مشابه با دستورات کتاب آشپزی هستند. اگر ترکیبی برای واکنش حرارت داده شده باشد، درجه حرارت را ذکر کنید. پرسش هایی نظیر «چگونه» و «چقدر» باید به دقت توسط محقق جواب داده شوند و پاسخ آنها نباید به عهده داوران یا خواننده گذاشته شود.
تحلیل های آماری غالبا ضروری هستند اما شما باید داده ها و نه آمار را، تشریح و بررسی کنید. معمولا توصیف طولانی روش های آماری نشان می دهد که نویسنده به تازگی این اطلاعات را کسب کرده و اعتقاد دارد که خوانندگان به روشنگری و ارشاد مشابه نیاز دارند. روش های آماری معمولی باید بدون توضیح و تفسیر استفاده شوند؛ روش های پیشرفته یا غیر معمول می تواند مستلزم استناد به سابقه تحقیق باشند. همچنین در مورد ترکیب نحوی (گرامر) خود دقت کافی به عمل آورید.

لزوم ارجاع دهی و رفرنس دهی در یک مقاله

در توصیف روش های تحقیقات و بررسی ها، شما باید جزئیات کافی را برای خوانندگان فراهم کنید به طوری که همکار محقق واجد شرایط بتواند آزمایش ها را تکرار کند. اگر روش شما جدید است (منتشر نشده است)، شما باید تمام جزئیات لازم را ارائه کنید. اما اگر روش قبلا در ژورنالی منتشر شده است، باید به سابقه تحقیق ارجاع داده شود، برای یک روش به خوبی شناخته شده برای خوانندگان، تنها ارجاع به سابقه تحقیق لازم است. برای روشی که ممکن است خواننده با آن آشنا نباشد، کمی توضیح می تواند مفید باشد. اگر چندین روش آلترناتیو به طور مشترک استفاده شده اند، شناساندن روش خود به طور مختصر و همچنین ذکر مرجع و استناد می تواند مفید باشد.

جداول و شکل ها

هنگامی که تعداد زیادی سویه های میکروبی در یک مطالعه استفاده شده باشند، جداول سویه را که منبع و خواص باکتری ها و غیره را شناسایی می کنند، آماده کنید. خواص شماری از ترکیبات شمیایی نیز می توانند به شکل جدول ارائه شوند که این امر هم به نفع خواننده و هم مولف است. جداول می توانند برای سایر انواع اطلاعات نیز استفاده شوند.
یک روش که تنها در یکی از آزمایش های گزارش شده در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است معمولا باید در بخش «نتایج» شرح داده شود و اگر تنها به توضیحی مختصر نیاز باشد، می تواند در زیرنویس جدول یا شرح تصویر، البته در صورتی که ژورنال مربوط اجازه دهد، ارائه شود.
شکل ها همچنین می توانند به ارائه روش ها کمک کنند. به عنوان مثلا فلوچارت های پروتکل های آزمایش و نمودار های دستگاه های آزمایش را می توان نام برد.

شکل و گرامر صحیح

اشتباه متداول، ترکیب کردن و ارائه بعضی نتایج در بخش نتایج در بخش «مواد و روش ها» می باشد. در مورد بخش «مواد و روش ها» تنها یک قاعده کلی وجود دارد: اطلاعات کافی باید داده شوند به طوری که آزمایش ها بتوانند توسط محقق همکار تکرار شوند.
یک آزمون خوب (و راه خوبی) برای مانع شدن از رد مقاله شما، دادن یک نسخه از مقاله به پایان رسیده شما قبل از ارسال به ژورنال، به یکی از همکاران و درخواست از وی برای بررسی متدلوژی مقاله است. این احتمال کاملا وجود دارد که همکار شما در خواندن بخش «مواد و روش ها» مقاله شما به اشتباه مهمی پی ببرد که شما به دلیل اشتغال فراوان به آن را شناسایی نکرده اید. برای مثال ممکن است که شما دستگاه تقطیر، روش و محصولات خود را با دقت زیادی شرح داده اما به طور ناخواسته تعریف ماده آغازین یا بیان دمای تقطیر را فراموش کرده باشید.
اشتباهات در گرامر و نقطه گذاری همیشه جدی نیستند، معنی مفاهیم کلی همان طور که در بخش های «مقدمه» و «بحث» بیان می شوند، غالبا حتی با وجود بعضی اشتباهات زبان شناختی قابل درک هستند. اما در بخش «مواد و روش ها»، تعریف و کاربرد اصطلاحات دقیق و خاص و رعایت دقیق نکات گرامری انگلیسی، یک ضرورت به شمار می رود. حتی نگذاشتن یک ویرگول می تواند تاثیر فاجعه آوری داشته باشد.
به دلیل اینکه بخش «مواد و روش ها» معمولا اطلاعات کوتاه و گسسته ای ارائه می کند، گاهی اوقات نگارش به صورت تلسکوپی و درهم فشرده می شود و ممکن است جزئیات ضروری برای درک و معنی غالبا از قلم بیفتند. متداول ترین اشتباه، بیان عمل بدون بیان عامل آن عمل در هنگامی که ضرورت دارد، می باشد. همیشه باید مراقب خطای املایی نیز باشید، چه در مقاله ارسالی و چه در نمونه های چاپی.

لینک‌های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
پذیرش و چاپ مقاله ISI
آموزش مقاله نویسی (رایگان)
فرمت بندی مقاله در کمترین زمان

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ مقالات و مجلات