تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda

داده های کیفی شامل داده هایی هستند که اعداد و ارقام در آنها مفهومی ندرند. نرم افزارهایی که برای تحلیل داده های کیفی به کار می روند، نرم افزار maxqda برای تحلیل داده کیفی، نرم افزار AllasTi برای تحلیل داده کیفی، نرم افزار NVivo برای تحلیل داده های کیفی هستند. داده های کیفی شامل متون نوشته ها، یادداشت ها، اسناد، تصاویر، توییت ها، کامنت های ایسنتاگرام، ویدئوها، صداها، مصاحبه ها است. عمده تحصیل داده های کیفی از روش های گردآوری اسناد بالادستی، تصاویر، مصاحبه های عمیق است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی می تواند از روش های گروه های کانونی focus Group، تحلیل محتوی داده های کیفی، تحلیل روزنامه ها، تحلیل فیلم ها، تحلیل سخنرانی ها، تحلیل مصاحبه ها، تحلیل کیفی توییت های توییتر با استفاده از maxqda، تحلیل فیلم ها با استفاده از AtlasTi و Nvivo انجام می شود.

تحلیل مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارهای Maxqda، AtlasTi و NVivo

پیاده سازی مصاحبه ها
كدگذاري اوليه و ثانويه مصاحبه با استفاده از نرم افزارهای AtlasTi، NVivo و MAXQDA
تحلیل داده های اکتشافی و شناسایی مقوله ها از طریق مصاحبه ها
مقوله بندی و تفسیر یافته های بدست آمده از مصاحبه ها
گزارش یافته های تحلیل مصاحبه
استفاده از روشهای تحليل كمّي، ساختاري و تفسيري داده های مصاحبه توسط متخصصین
برگزاری جلسه آموزشی برای تسلط به نحوه كدگذاري اوليه و ثانويه مصاحبه و همچنین مقوله بندی
تحلیل نوشتارها و شناسایی اصطلاحات و مفاهيم و ميزان فراوانی آنها

تحليل گفتگو یا گفتمان Discourse analysis با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda

ارائه موضوعات بدیع به روش تحلیل گفتمان
انجام تحلیل ها به روش تحليل گفتگو یا گفتمان
تحليل گفتگو یا گفتمان در رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی، مدیریت در کلیه گرایشها، علوم ارتباطات و رسانه،
برگزاری دوره های آموزشی تحلیل گفتمان

انجام تحلیل محتوای کتب، روزنامه های و اسناد با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda

برگزاری جلسات آموزشی برای آشنایی با تحلیل محتوا
شناسایی روایی و پایایی کدگذاریها در تحلیل محتوا
انتخاب واحد تحلیل، كدگذاري اوليه و ثانويه و مقوله بندی در تحلیل محتوا
انجام روش تحلیل محتوا
تحلیل محتوای توصيفي،‌كمي و كيفي كتب درسي مقاطع تحصيلي و دانشگاهي؛
تدوین گزارش یافته های تحلیل محتوا با کیفیت و دقت مناسب
انجام کلیه اصلاحات احتمالی تا تایید نهایی گزارش
طرح سئوالات و فرضیه‌ها برای پروژه های تحلیل محتوا توسط متخصصین دپارتمان
تحليل محتواي فايلهاي تصويري مانند سريالهاي تلويزيوني، فيلمهاي سينمايي و برنامه فرهنگي؛
تحليل محتواي روزنامه ها و مجلات بر اساس مولفه ها
طراحي چك ليستهاي جمع آوري اطلاعات؛
محاسبه پايايي چك ليستهاي تحليل محتوا براساس ضريب توافق دو كد گذار

انجام تحلیل نظریه گرندد تئوری، نظریه داده بنیاد (Grounded-Theory) با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda

ارائه موضوع جدید برای پروژه های مرتبط با نظریه داده بنیاد، نظریه گرندد تئوری
تحلیل داده های مقالات و پروژه ها به روش نظریه داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها
طراحی مدل و الگو براساس روش نظریه گرندد تئوری، داده بنياد؛
انجام تحلیل نظریه گراندد تئوری، داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها با استفاده از نرم افزارهای Maxqda، AtlasTi و NVivo
ارائه سوالات مصاحبه و آموزش نحوه ترتیب مصاحبه ها
كدگذاري باز، محوري و گزينشي و طراحي مدل با استفاده از نرم افزارهای AtlasTi، NVivo و MAXQDA
مقوله بندي با استفاده از نرم افزارهای کیفی Maxqda، AtlasTi و NVivo
خدمات ارائه شده برای تحلیل روش تحليلي و استنباطي
استخراج مفاهیم، اهداف، اصول و روش با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی؛
طراحي مدل و نقد گفته ها و بیانات
تعیین اعتبار ابزارهای تحقیق با استفاده از روش دلفی.

تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزارهای Maxqda، AtlasTi و NVivo

انجام تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار NVivo -AtlasTi – Maxqda برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار NVivo -AtlasTi – Maxqda برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل داده های کیفی با نرم افزار AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل 4 پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


 لینک‌های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
انجام تحلیل گراندد تئوری
تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیو دی ای maxqda
انجام تحلیل آماری

آموزش نرم افزار maxqda


مشاوره انجام تحلیل کیفی فصل 4 پایان نامه ها با نرم افزارهای MAXQDA ، نرم افزار Nvivo، نرم افزار AtlasTi، تحلیل گراندد تئوری با maxqda، تحلیل نظریه بنیاد با Nvivo، تحلیل نظریه بنیاد با نرم افزار Atlasti، انجام تحلیل محتوی با maxqda، انجام تحلیل آمیخته با maxqda ، انجام تحلیل آمیخته با نرم افزار Nvivo، انجام تحلیل آمیخته با نرم افزار Atlasti به صورت کاملا تخصصی و مشاوره رایگان به همراه آموزش با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.


ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید