تحلیل آماری با EViews

نرم افزار EViews ایویوز یک نرم افزار دقیق برای تحلیل سیستمها و مدلهای اقتصادی به شمار می رود. این نرم افزار یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای تحلیل های اقتصاد سنجی و مالی و حسابداری می باشد. از لحاظ برنامه نویسی این نرم طوری طراحی شده است که کار کردن با آن ساده است. این نرم افزار قابلیت تحلیل مدلهای مختلف رگرسیونی، تحلیل داده های سری زمانی، داده های پنل Panel data، تحليل مدل‌هاي ARCH و GARCH را دارا می باشد. علاوه بر این امکان برنامه نویسی در محیط نرم افزار برای تحلیل سیستم های کلان اقتصادی را دارا می باشد. متخصصان حاضر در دپارتمان آماری فارغ التحصیلان دکتری دانشگاه های معتبر کشور بوده و عموما در رشته های حسابداری، آمار، اقتصاد و مدیریت و مهندسی مالی هستند. این اعضاء سالها تجربه راهنمایی و مشاوره رشته های حسابداری، آمار، اقتصاد و مدیریت مالی را داشته وسابقه مشاوره تحلیل های فراوانی داشته اند. بنابراین با اطمینان کامل می توانید تحلیل های مالی و اقتصادی و حسابداری خود را به ما ارجاع دهید و ازخدمات متنوع ما که در ادامه ذکر شده است بهره ببرید.

تحلیل آماری با EViews

کلیه خدمات دپارتمان آماری برای تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز EViews

تحلیل مقالات بیس BASE اقتصادی، مالی و حسابداری با نرم افزار ایویوز EViews
برآورد انواع مدلهای اقتصادی با استفاده از روش های VAR و VECM با نرم افزار EViews
انجام آزمونهای متنوع جهت برآوردها و بررسی وجود خطا، همبستگی، خود همبستگی، هم خطی، شکست ساختاری و با نرم افزار EViews.
تخمین مدل های اقتصادی به روش ها Probit ,Logit ,3SLS ,2SLS ,TSLS ,OLS با نرم افزار EViews
برآوردهای خطی و غیرخطی سیستم معادلات ساده و سیستم معادلات همزمان با نرم افزار EViews
انجام مدلهای پنل یا تابلویی در فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار EViews
انجام انواع رگرسیون های خطی با نرم افزار EViews
برآورد کلیه مدلهای سری زمانی با نرم افزار EViews
آزمون فرضیه ها، نیکویی برازش، استنباط آماری و گزارش نویسی با نرم افزار EViews
انجام آزمونهای ثبات ساختاری مدل با نرم افزار EViews
انجام آزمونهای علیت میانجیگری با نرم افزار EViews
انجام پیشبینی و حل مدلهای مختلف با نرم افزار EViews
الگوهای اتور گرسیو برداری و تصحیح خطای برداری با نرم افزار EViews
پیش بینی و شبیه سازی با نرم افزار EViews
شبیه سازی و حل معادلات همزمان با نرم افزار EViews
انجام آزمون های ریشه ی واحد و هم انباشتگی با نرم افزار EViews
کاربردهای نرم افزار EViews
رفع عملی خودهمبستگی در معادلات رگرسیون با نرم افزار EViews
برازش سیستم معادلات همزمان با نرم افزار EViews
انتقال و فراخوانی نتایج خروجی های نرم افزارEviews به سایر نرم افزار ها با نرم افزار EViews
ترسیم نمودارها و تشریح گزینه های آن با نرم افزار EViews
انجام تعدیلات فصلی سری ها با نرم افزار EViews
روش های هموارسازی نمایی Exponential Smoothing با نرم افزار EViews
نقل و انتقال(ارسال و دریافت) داده های سری با نرم افزار EViews
ایستایی و ناایستایی(پایا و ناپایایی) سری های زمانی با نرم افزار EViews
نمودار یا تابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ها با نرم افزار EViews
رابطه علیت بین سری ها ( آزمون انگل-گرنجر) با نرم افزار EViews
آزمون هم انباشتگی(Cointegration Test) با نرم افزار EViews
بررسی اثرات یک تکانه یا جهش ناگهانی در سیتسم VAR و تاثیر آن بر کل سیستم با نرم افزار EViews
کاربرد مدل های با وقفه های توزیعی چند جمله ای با نرم افزار EViews
انجام آزمون های مربوط به ضرایب و پارامترهای تخمینی، جملات پسماند، تصریح و تشخیص با نرم افزار EViews
آزمون های ضرایب(Coefficient Tests ) با نرم افزار EViews
آزمون والد برای محدودیت بر روی ضرایب (Wald test of coefficient restrictions) با نرم افزار EViews
آزمون اضافه کردن متغیرهای حذف شده (Omitted Variables) با نرم افزار EViews
آزمون حذف متغیرهای زائد(اضافه شده) (Redundant Variables) با نرم افزار EViews
-آزمون های مربوط به جملات پسماندها(Residual Tests) با نرم افزار EViews
نمودارهای همبستگی و آماره های لجانگ-باکس Q (Corellograms and Q-statistics) با نرم افزار EViews
هیستوگرام و آزمون نرمال بودن (Histogram and Normality Test) با نرم افزار EViews
آزمون LM همبستگی سریالی (Serial Correlation LM Test) با نرم افزار EViews
آزمون LM آرچ (ARCH LM Test) با نرم افزار EViews
آزمون واریانس ناهمسانی وایت بدون جملات متقاطع با نرم افزار EViews
آزمون واریانس ناهمسانی وایت با جملات متقاطع با نرم افزار EViews
آزمون های ثبات یا تصریح و پایداری (Stavility Test) با نرم افزار EViews
آزمون نقطه عطف (شکستگی) چاو ( Chow’s Breakpoint Test ) با نرم افزار EViews
آزمون مبتنی بر پیش بینی چاو (Chow’s Forecast Test) با نرم افزار EViews
آزمون ریست رمزی (Ramsey’s RESET Test) با نرم افزار EViews
تخمین های عطفی یا بازگشتی (Recursive Estimates) با نرم افزار EViews
پسماندهای عطفی (Recursive residual) با نرم افزار EViews
آزمون مجموع پسماندهای عطفی انباشته CUSUM با نرم افزار EViews
آزمون مجموع مجذورات پسماندهای عطفی انباشته یا تجمعی CUSUM با نرم افزار EViews
آزمون پیش بینی تک مرحله ای (One-step Forecast Test) با نرم افزار EViews
آزمون پیش بینی N مرحله ای N-step forecast test با نرم افزار EViews
آزمون بررسی تغییرات تخمین ضرایب عطفی Recursive Coefficient estimates با نرم افزار EViews
بررسی مدل های همزمان با نرم افزار EViews
مدل حداقل مربعات غیر مستقیم (ILS) با نرم افزار EViews
مدل متغیرهای ابزاری (IV) با نرم افزار EViews
مدل حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) با نرم افزار EViews
مدل حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با نرم افزار EViews
حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) با نرم افزار EViews
رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) با نرم افزار EViews
مدل با داده های مقطعی و سری زمانی (PANEL DATA) با نرم افزار EViews
مدل های با متغیر وابسته کیفی(LOGIT,PROBIT,LPM) با نرم افزار EViews
مدل VAR نامقید با نرم افزار EViews
سیستم معادلات همزمان با نرم افزار EViews
الگوهای هم انباشتگی ARDL با نرم افزار EViews
الگوهای خود توضیح برداری ساختاری SVAR با نرم افزار EViews
مدل‌های خانواده ARCH و GARCH با نرم افزار EViews

مشاوره انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار EVIEWS

تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری اقتصاد گرایش های (علوم اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد بانکداری اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری و منطقه ای، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد منابع، اقتصاد سلامت) با نرم افزار EVIEWS

تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری حسابداری (حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی، حسابداری مالی، حسابداری بیمه، مدیریت مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، پایان نامه حسابداری در حیطه بازار سرمایه، حسابرسی، پایان نامه حسابداری در حیطه شرکت‌های دولتی، پایان نامه حسابداری در حیطه به کارگیری استانداردهای حسابداری، حسابداری بانکی، پایان نامه حسابداری در حیطه عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی؛ پایان نامه حسابداری در حیطه بانکداری الکترونیکی؛ پایان نامه حسابداری در حیطه بورس)

تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری رشته مدیریت مالی با نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری رشته مدیریت بازرگانی با نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت دولتی با نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت صنعتی با نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری رشته مدیریت کارآفرینی با نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد مدیریت ارشدکسب و کار MBA با نرم افزار EVIEWS
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکتری DBA با نرم افزار Eviews


 مشاوره انجام تحلیل مدل های گارچ GARCH و آرچ ARCH با نرم افزار Eviews، انجام تحلیل مدل های اقتصاد سنجی با نرم افزار Eviews، انجام تحلیل فرضیه های مدل رگرسیون با نرم افزار Eviews، انجام تحلیل داده های پنلی PANEL Data با استفاده از نرم افزار Eviews به صورت کاملا تخصصی و مشاوره رایگان به همراه آموزش با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود. ایمیل: amin.article@gmail.com ؛ شماره واتس اپ جهت پیام مندرج در قسمت ثبت سفارش


ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید