آموزش SPSS

در این بخش، پایگاه امین آرتیکل هر چیزی که برای آموزش نرم‌افزار اس پی اس اس SPSS نیاز است را به زبان ساده و رایگان گردآوری کرده ایم. واژه SPSS مخفف سر واژه Statistical Package for the Social Sciences بسته آماری برای علوم اجتماعی است. در بخش اول، به آموزش های اولیه آمار خواهیم پرداخت و سپس آمار توصیفی و آمار استنباطی (آمار پارامتریک و غیر پارامتریک) را به تفصیل و به صورت تصویر ارایه خواهیم کرد

آموزش نرم افزار SPSS

آمار چیست؟
تفاوت آمار توصیفی و آمار استنباطی
جامعه آماری چیست؟
انواع متغیرهای پژوهش

آزمون پارامتریک
آزمون ناپارامتریک
بررسی رابطه علت و معلولی
انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی
معرفی نرم افزار SPSS
تعریف منوها در SPSS
تعریف متغیرها در SPSS
انواع مقیاس های اندازه گیری Measure در SPSS
وارد کردن داده ها در SPSS
Sort کردن داده ها در SPSS
Split کردن در SPSS
انتخاب نمونه Select Case در SPSS
آزمون پارامتریک
آزمون ناپارامتریک