آموزش روش تاپسیس TOPSIS

روش تاپسیس که مخفف Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) تکنیک ارجحیت بر اساس شباهت به راه حل ایده آل است برای اولین بار توسط هوانگ و یون در سال 1981 معرفی شد، یکی از معروفترین و مشهورترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای رتبه بندی گزینه ها به شمار می رود.
در روش TOPSIS (روش تاپسیس)، حل ایده آل حلی است که سود معیارها/مشخصه ها را ماکزیمم می کند و هزینه معیارها/مشخصه ها را مینیمم می کند در حالی که حل ایده ال منفی (که حل غیر ایده ال نیز نامگذاری شده است) حلی است که هزینه معیارها/ مشخصه ها را ماکزیمم نموده و سود معیارها/ مشخصه ها را مینیمم می کند. بهترین آلترناتیو، آلترناتیوی است که نزدیکترین به حل ایده آل و در عین حال دورترین از حل ایده ال منفی باشد.
فرض كنيد مطلوبيت هر شاخص بطور يكنواخت افزايشي(كاهشي) باشد يا به عبارتي ديگر شاخص ها تنها جنبهي مثبت يا منفي داشته باشند. شاخصي كه جنبه مثبت دارد شاخص سود و شاخصي كه جنبه منفي دارد شاخص هزينه است.بنابراين به راحتي مي توان راه حل ايده ال را مشخص نمود.بدين صورت كه بهترين ارزش موجود از يك شاخص نشان دهنده ايده ال آن بوده و بدترين ارزش موجود از آن مشخص كننده ايده ال منفي براي آن خواهد بود. از نقطه نظر هندسي،يك تقريب آن است كه گزينه اي در نظر گرفته شود كه مینیمم فاصله اقليدسي را از راه حل ايده ال و همزمان نيز دورترين فاصله از راه حل ايده ال منفي داشته باشد.اما برخی از اوقات، گزينه انتخابي مینیمم فاصله از راه حل ايده ال دارد و از طرفي فاصله كوتاهتري از راه حل ايده ال منفي نسبت به ساير گزينه ها دارد.

گام های انجام روش تاپسیس TOPSIS

گام اول : نرمالیزه نمودن ماتریس تصمیم
گام دوم : وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالیزه شده
گام سوم : تعيين حل ايده‌آل و منفي
گام چهارم: محاسبه اندازه فاصله:
گام پنجم : محاسبه ضریب نزديکي
گام ششم : رتبه‌بندي گزينه‌ها


حل تاپسيس TOPSIS در نرم افزار متلب MATLAB  (دانلود)
حل تاپسيس TOPSIS در نرم افزار اکسل Excel  (دانلود)


آموزش روش TOPSIS به همراه مثال عملی (دانلود)

رمز: aminarticle.com


انجام تحلیل پروژه های تاپسیس TOPSIS با نرم افزارهای  اکسل Excel و متلب  MATLAB در حالت قطعیت و فازی  توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.
برای ثبت سفارش تحلیل تاپسیس و TOPSIS فازی کلیک کنید