نحوه ی نوشتن نتایج یک مقاله

نحوه ی نوشتن و ارائه نتایج در یک مقاله isi و مقاله علمی و پزوهشی
محتوای نتایج

اکنون ما به بخش پر اهمیت یک مقاله، یعنی به بخش «نتایج» می رسیم. برخلاف باور رایج، شما نباید بخش «نتایج» را با توصیف روش هایی که به طور ناخواسته از بخش «مواد و روش ها» از قلم انداختید، شروع کنید.
معمولاً دو فرآیند اصلی در بیان بخش «نتایج» وجود دارد. ابتدا اینکه شما باید نوعی توصیف کلی اغز آزمایش ها و در واقع تصویری بزرگ یا کلی از آنها البته بدون تکرار جزئیات آزمایش ها در بخش «مواد و روش ها» ارائه کنید. دوم اینکه باید داده ها را ارائه کنید. نتایج شما باید به صورت جملات زمان گذشته ارائه شوند.
البته این کار زیاد هم آسان نیست. داده ها چگونه باید ارائه شوند؟ انتقال داده ها از یادداشت های آزمایشگاهی به بخش «نتایج» مقاله باید به درستی و با دقت انجام شود.
مهم تر اینکه در مقاله، شما باید داده های نمونه و انبوهی از داده های تکراری را ارائه کنید. این امر که شما می توانید همان آزمایش را بدون تفاوت معنادار در نتایج، 100 بار تکرار کنید، ممکن است برای یک پرفسور رشته ی تخصصی شما بسیار جالب و جذاب باشد، اما سردبیران و همچنین خوانندگان بیشتر موضوعات خلاصه و زود هضم را ترجیح می دهند. آرانسون(1977) این مسئله را به این صورت توضیح می دهد : «اجبار به گنجاندن همه چیز و نداشتن هیچ تاثیر و نتیجه ای، ثابت نمی کند که شما برخوردار از اطلاعات بسیار زیادی در مورد موضوع مورد بحث هستید؛ بلکه نشان می دهد که شما فاقد شناخت و تشخیص هستید.»

نحوه ارائه اعداد و ارقام

اگر قرار است تنها یک یا چند داده ارائه شوند آنها باید به طور توصیفی در متن ارائه و داده های تکراری باید در جداول یا گراف ها ارائه شوند.
داده، مکرر یا به هر صورت دیگر، باید معنادار وواضح باشد. فرض کنید که در گروه خاصی از آزمایش ها، شماری از متغیرها آزمایش شدند. آن متغیرهایی که قطعاً برواکنش تاثیر می گذارند، جزء داده ها محسوب می شوند. اگر داده های فوق گسترده باشند جدول بندی یا نمودار بندی شوند. آن متغیرهایی که به نظر می رسد بر واکنش تاثیر گذار باشند، نباید جدول بندی شوند. به هر حال تعریف حتی جنبه های منفی آزمایش های شما می تواند مهم باشد. غالباً بیان آنچه که شما تحت شرایط آزمایش های خود پیدا نکرده اید، بیمه خوبی می باشد زیرا احتمال فراوانی وجوددارد که شخص دیگری نتایج متفاوتی را تحت شرایط متفاوت بدست آورد.
در صورت استفاده از آمار برای توصیف نتایج، آنها باید آمار معنادار باشند.
اروین نتر که سردبیر ژورنال Infection and Immunity بوده است دادستان کلاسیکی برای تاکید بر این نکته نقل می کند. وی به مقاله ای اشاره کرد که می گفت : «33/33 موش های مورد استفاده در این آزمایش توسط داوری آزمایشی درمان شدند. 33/33 جمعیت آزمایش تحت تاثیر دارو قرار نگرفتند و در حال احتضار باقی ماندند، موش سوم فرار کرد.»

تلاش برای وضوح

نتایج باید کوتاه و خوشایند باشند، بدون لفاظی و اطاله ی کلام، هرچند بخش «نتایج» مهم ترین بخش است، اما اغلب کوتاهترین بخش نیز می باشد. به خصوص اگر قبل از آن، بخش «مواد وروش ها» به خوبی نوشته شده باشد و پس از آن هم بخش «بحث» = که ان نیز به خوبی نوشته شده است = آماده باشد.
نتایج باید به طور مشخص و ساده بیان شوند زیرا این نتایج هستند که دانش و اطلاعات جدیدی را که شما به جهان ارائه می کنید تشکیل می دهند. بخش های نخست مقاله (مقدمه، مواد و روش ها) برای گفتن چرایی و چگونگی نتایج حاصل شما طراحی می شوند : بخش آخر مقاله (بحث) برای گفتن انچه که انها معنی می دهند، طراحی می شود؛ بنابراین کل مقاله مشخصاً باید بر مبنای نتایج پابرجا و معتبر بماند یا حتی ممکن است سقوط کند. بنابراین، نتایج باید با وضوح و شفافیت کامل ارائه شوند.

اجتناب از زواید و حشو

سعی نکنید که نتایج شما دارای موارد تکراری و زواید (افزودگی) باشند. رایج ترین اشتباه، تکرار آن دسته از وتژگانی است که قبلاً برای خواننده از بررسی تصاویر و جداول مشخص می باشد. حتی بدتر از آن، ارائه عملی تمام یا بسیاری از داده های نشان داده شده در جداول یا تصاویر، دوباره در خود متن است. درباره ی این عمل اشتباه که به اندازه ی زیاد هم تکرار می شود، در فصل های مربوط به نحوه ی آماده سازی جداول و تصاویر با ذکر مثال های متعدد به تفصیل بحث خواهد شد . در نشان دادن تصاویر و جداول، درازگویی نکنید. بعضی نویسندگان البته در اجتناب از اطاله ی و تفصیل کلام خیلی زیاده روی می کنند.