شناسایی سرقت ادبی (plagiarism)

وبسایت های زیر جهت شناسایی و رفع سرقت ادبی برای محققان عزیز پیشنهاد می شود. شما می توانید مقاله خود را به این وبسایت ها ارائه نموده و بخشی از مقاله خود را که نیاز به پارافریز دارد را شناسایی نمایید
http://smallseotools.com/plagiarism-checker
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://plagiarism-detect.com
http://www.duplichecker.com
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://www.scanmyessay.com