دانلود منشور حقوقی دانشجویی وزارت علوم

وزارت علوم منشور حقوق دانشجویی را منتشر کرد. در این مشور دانشجویان می توانند از حقوق خود باخبر شوند. این حقوق عبارتند از حقوق اساسی، حقوق آموزشي وپژوهشي، حقوق صنفي و رفاهي، حقوق سياسي، حقوق فرهنگي و اجتماعي، حقوق انضباطي. دانشجویان عزیز می توانند این منشور را از لینک زیر دانلود نمایند.

دانلود منشور حقوقی دانشجویی وزارت علوم

سرفصل های این منشور عبارتند از:
مادة 1. حق دسترسي به آموزش عالي رايگان
مادة 2. حق برخورداري از حقوق برابر
مادة 3. حق منع تبعيضات ناروا
مادة 4. حق بر آزادي
مادة 5. حق بر امنيت شهروندي
مادة 6. حق بر حريم خصوصي
مادة 7. حق بر آزادي انديشه و بيان
مادة 8. حق دسترسي به اطلاعات
مادة 9. حق دادخواهي
مادة 10 . حق برخورداري از دادرسي عادلانه
مادة 11 . حق تشكيل انجمنهاي سياسي و صنفي
مادة 12 .حق تشكيل اجتماعات
مادة 13 . حق برخورداري از تأمين اجتماعي
مادة 14 .حق برخورداري از سطح زندگي مناسب
مادة 15 . حق دسترسي و مشاركت فرهنگي
مادة 16 . حق استفاد ة قوم يت ها از زبانهاي قومي و محلي
مادة 17 . محدودبودن تخلفات به حدود قوانين
مادة 18 . حق تحصيل دانشگاهي
مادة 19 . حق برخورداري از فرصتهاي برابر آموزش ي در دورة تحصيلات تكميلي
مادة 20 . حق انتخاب واحد
مادة 21 . حق برخورداري از ارزشيابي عادلانه و اعتراض به نمره
مادة 22 .حق فرصت جبران
مادة 23 . حق درخواست تمديد سنوات
مادة 24 . حق انتخاب استاد راهنما و موضوع پاياننامه
مادة 25 . حق مالكيت فكري
مادة 26 . حق برخورداري از حمايت پژوهشي
مادة 27 . حق شركت در جشنوارههاي علمي
مادة 28 . حق مرخصي
مادة 29 . حق تغيير رشته و گرايش
مادة 30 . حق مهمان شدن و انتقالي
مادة 31 . حقوق دانشجويان نخبه، ممتاز و استعداد درخشان
مادة 32 . حق برخورداري از شوراي صنفي و رفاهي
مادة 33 . حق حضور نمايندگان شوراهاي صنفي در شوراهاي دانشگاهي
مادة 34 . حق برخورداري از وام تحصيلي
مادة 35 . حق برخورداري از بيمة درماني
مادة 36 . حق برخورداري از خوابگاه
مادة 37 . حق برخورداري از فضاها و امكانات ورزشي
مادة 38 . حقوق رفاهي برخي گروه هاي خاص
مادة 39 . حق انجام كار دانشجويي
مادة 40 . حق انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه
مادة 41 . حق لغو تعهد خدمت
مادة 42 . حق عضويت و فعاليت در تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان
مادة 43 . حق تأسيس تشكل ها ي اسلام ي و اتحادية تشكل ها ي اسلامی دانشگاهیان
مادة 44 . حق فعاليت مطبوعاتيِ سياسي
مادة 45 . حق آزادي بيان در دانشگاه
مادة 46 . حق انتقاد و مطالبه گري.
مادة 47 . حق عضويت و فعاليت در نهادهاي اجتماعي و فرهنگي
مادة 48 . حق تأسيس نهادهاي اجتماعي و فرهنگي
مادة 49 . حق فعاليت مطبوعاتيِ علمي، فرهنگي و اجتماعي
مادة 50 . حق برگزاري و شركت در اردوهاي دانشجويي
مادة 51 . حق نمايندگي و مشاركت در شوراهاي دانشگاه
مادة 52 . حق شركت در جشنوارهها و مسابقات فرهنگي و اجتماعي
مادة 53 . حق رسيدگي به تخلفات دانشجويي در شوراهاي انضباطي
مادة 54 . حق تفهيم برخورداري از حقوق انضباطي و مفاد آن ها
مادة 55 . حق اطلاع از اتهام
مادة 56 . حق برخورداري از اصل برائت
مادة 57 . حق دفاع
مادة 58 . حق استماع دفاعيه
مادة 59 . حق اطلاع از حكم
مادة 60 . حق برخورداري از رسيدگي سريع و منصفانه
مادة 61 . حق تجديدنظرخواهي
مادة 62 . حق رسيدگي دومرحلهاي در شوراي انضباطي مركزي
مادة 63 . حق استفاده از امكانات دانشگاه و خوابگاه در طول زمان رسيدگي
مادة 64 . حق حفظ حريم خصوصي
مادة 65 . حق حفظ اسرار
مادة 66 . حق درخواست تعليق و تخفيف
مادة 67 . حق امحاي سوابق
مادة 68 . حق شكايت.

ارتباط با پشتیبانی
ارتباط از طریق واتس اپ