مسئولیت های نویسندگان (Author contribution statements) چیست؟

در این بخش مسئولیت های نویسندگان (Author contribution statements) در نوشتن مقاله، میزان مشارکت نویسندگان در مقاله، سهم نویسندگان در مقاله، بیانیه همکاری (Statement of Contribution) در نوشتن مقاله، بیانیه همکاری نویسندگان مقاله Author contribution statements برای ثابمیت و ارسال مقاله به مجله ها و ژورنال های مهندسی و علوم انسانی و هنر و ژورنال ها و مجلات پزشکی، بیانیه نقش نویسندگان مقاله، بیانیه نقش مولفین مقاله، نمونه مسئولیت های نویسندگان برای مقاله، نمونه سهم نویسندگان در مقاله بصورت فارسی، نمونه انگلیسی بیانیه مشارکت نویسندگان Author contribution statements برای مجلات و ژورنال های علمی و پژوهشی و نمایه Scopus اسکوپوس و مجلات معتبر ISI و ژورنال های پابمد Pubmed و مدلاین Medline تشریح می شود.

مسئولیت های نویسندگان (Author contribution statements) در نوشتن مقاله چیست؟

عموما وقتی نام فردی به عنوان نویسنده Author در مقاله ذکر می شود این فرد باید وظایفی را به عهده داشته که توانسته آنها را به خوبی انجام دهد. هر نویسنده در مقاله وظایف مشخصی دارد. از جمله وظایف نویسندگان در مقاله عبارتند از:
نقش نویسنده مقاله در طراحی مطالعه پژوهش، گردآوری داده های مقاله، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های مقاله
نقش فعال نویسنده در نوشتن مقاله و تایید نسخه نهایی مقاله
به عهده گرفتن مسئولیت های عمومی و متداول مقاله در مورد پژوهش و مقاله

با توجه به توضیحات اشاره شده در مورد سهم و نقش نویسندگان مقاله می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از مقالات مخصوصا تحقیقات بالینی بزرگ، تعداد بسیاری از مولفین و نویسندگان حائز شرط اول هستند اما چرا تنها نام برخی از افراد در مقالات می آید؟ زیرا اگر به بخش های دوم و سوم توضیحات بالا در ارتباط با نقش همکاری نویسندگان مقاله توجه کنیم تفاوت بین نویسنده واقعی و نویسنده بالقوه برای مقاله مشخص می شود.

براساس مجمع جهانی سردبیران مجلات پزشکی International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)، افرادی می توانند به عنوان نویسنده مقاله در مقاله ذکر شوند که حائز تمامی شرایط زیر باشند:

همکاری نویسندگان مقاله Author contribution در طراحی مطالعه یا تحلیل و تفسیر داده‌ها
همکاری نویسندگان مقاله Author contribution در تهیه پیش‌نویس مقاله، و یا بازبینی و اصلاح موشکافانه آن
همکاری نویسندگان مقاله Author contribution در اصلاح مقاله

تلاش زیاد خود به تنهایی مشخص کننده آوردن نام نویسنده در مقاله و مسئولیت نویسنده Author contribution در مقاله نخواهد بود و زمانی که این فرد بتواند در کلاس یا در کنفرانس ها و گردهمایی ها پاسخگوی سوالات در مورد بیان مساله تحقیق، سوالات تحقیق، طراحی مطالعه پژوهش مقاله، و مفهوم نتایج مقاله صحبت کند، می توان به این فرد سهم نویسنده مقاله، همکاری در مقاله (Statement of Contribution) در نوشتن مقاله، مشارکت نویسنده در مقاله داد.

در مواردی ملاحظه می شود که افرادی هستند که انها نیز نمی توانند به عنوان نویسنده مقاله معرفی شوند چرا که مسئولیتی در مقاله، نقشی در مقاله و مشارکتی در مقاله Author contribution با توجه به توضیحات بالا ندارد. این افراد عبارتند از ویراستار حرفه ای مقاله، یا نویسنده ای که در انتهای کار تهیه مقاله جهت آماده سازی مقاله، قالب گذاری و یا خواندن مقاله دعوت به همکاری شده است.

قانون کلی این است که هر فردی که شرایط نویسنده مقاله بودن را کسب نماید (مسئولیت نویسنده مقاله، سهم نویسنده مقاله، همکاری در مقاله، نقش مشارکت نویسنده در مقاله) باید حتما و حتما به عنوان نویسنده مقاله ذکر شود. بیشتر شدن تعداد نویسندگان مقاله یا افزایش در سهم نویسندگان مقاله، افزایش مشارکت نویسندگان مقاله دلیلی برای کاهش تعداد نویسندگان واقعی مقالات برای submit و اکسپت در ژورنال های معتبر ISI، Scopus، ISC، Pubmed، Medline و ژورنال های علمی و پژوهشی و کنفرانس هاو همایش های ملی و بین المللی نخواهد بود.

در این بین برخی از ژورنال ها و مجلات علمی و پژوهشی به جای درج اسامی نویسندگان مقاله authorship، نام مشارکت کنندگان Contributorship و یا Author contribution را در مقاله می آورند.

حتی برای گزارشات کوتاه short reports و یا مطالعه موردی case studies، درج بسیاری از نویسندگان به عنوان مشارکت کنندگان مقاله، و یا مسئولیت پذیرندگان مقاله ممکن است این نکته را به ذهن متبادر نماید که برخی از این نویسندگان، به عنوان نویسنده مهمان guest author هستند
مشارکت نویسندگان Author contribution در جذب منابع مالی و یا گردآوری داده ها برای ذکر شدن نام نویسنده در مقاله کافی نیست.
میزان و نوع همکاری هر یک از نویسندگان مقاله Author contribution statements به عنوان بیانیه همکاری نویسندگان، بیانیه میزان مشارکت نویسندگان در مقاله، بیانیه مسئولیت های نویسندگان در مقاله در انتهای مقاله پس از بخش تشکر و قدردانی acknowledgment می تواند ذکر شود. لازم است نویسندگان مقاله در ارتباط با بیانیه نویسندگان مقاله به توافق برسند چرا که پس از اخذ اکسپت و پذیرش از مجلات و ژورنال های معتبر ISI، Scopus، ISC، Pubmed، Medline و ژورنال های علمی و پژوهشی تغییری در فهرست نویسندگان صورت نخواهد پذیرفت.


نمونه بیانیه همکاری نویسندگان مقاله Author contribution statements فارسی. نمونه بیانیه مشارکت نویسندگان مقاله برای مجلات فارسی. نمونه بیانیه همکاری نویسندگان مقاله برای ژورنال (دانلود نمونه بیانیه همکاری نویسندگان)


 مقاله اخلاق و عدالت در تعیین نام نویسندگان مقاله هاي علمی: نویسندگان مقاله سپيده محمدی، تاج محمد آرازي  (دانلود) Ethical considerations in naming authors of scientific papers


 نمونه بیانیه همکاری نویسندگان مقاله Author contribution statements بصورت انگلیسی

نمونه انگلیسی مسئولیت های نویسندگان برای مقاله Author contribution statements

A.B. and B.C. carried out the experiment. A.B. wrote the manuscript with support from C.D.. D.E. and E.F. fabricated the XYZ sample. F.G. and G.H. helped supervise the project. G.H. and H.I. conceived the original idea. H.I. supervised the project.
A.B. and B.C. designed the model and the computational framework and analysed the data. A.B. and C.D. carried out the implementation. A.B. performed the calculations. A.B. and B.C. wrote the manuscript with input from all authors. D.E. and E.F. conceived the study and were in charge of overall direction and planning.
A.B., B.C., C.D., D.E., E.F., F.G., and G.H. conceived and planned the experiments. A.B., B.C., C.D. and D.E. carried out the experiments. A.B., F.G. and E.F. planned and carried out the simulations. J.K., K.L., A.B., B.C., D.E., C.D., F.J., and F.G. contributed to sample preparation. A.B., B.C., C.D., D.E., FJ, E.F., F.G. and G.H. contributed to the interpretation of the results. A.B. took the lead in writing the manuscript. All authors provided critical feedback and helped shape the research, analysis and manuscript.
A.B. designed and performed the experiments, derived the models and analysed the data. B.C. assisted with XYZ measurements and C.D. helped carry out the XYZ simulations. A.B. and D.E. wrote the manuscript in consultation with C.D., B.C. and E.F..
A.B. and B.C. conceived of the presented idea. A.B. developed the theory and performed the computations. C.D. and D.E. verified the analytical methods. B.C. encouraged A.B. to investigate [a specific aspect] and supervised the findings of this work. All authors discussed the results and contributed to the final manuscript.
A.B. devised the project, the main conceptual ideas and proof outline. B.C. worked out almost all of the technical details, and performed the numerical calculations for the suggested experiment. C.D. worked out the bound for quantum mechanics, with help from D.E.. E.F. verified the numerical results of the xyz by an independent implementation. F.G. and G.H. proposed the xyz experiment in discussions with A.B.. B.C., C.D., G.H. and A.B. wrote the manuscript.
A.B., B.C. and C.D. performed the measurements, D.E. and E.F. were involved in planning and supervised the work, A.B. and B.C. processed the experimental data, performed the analysis, drafted the manuscript and designed the figures. F.G., and G.H. performed the xyz calculations. H.I., and I.J. manufactured the samples and characterized them with xyz spectroscopy, J.K. performed the xyz characterization. K.L. aided in interpreting the results and worked on the manuscript. All authors discussed the results and commented on the manuscript.
A.B. and B.C. designed and directed the project; C.D., D.E., A.B. and B.C. performed the experiments; C.D. and B.C. analysed spectra; A.B. and E.F. made the simulations; B.C. developed the theoretical framework; C.D., A.B. and B.C. wrote the article.
A.B. developed the theoretical formalism, performed the analytic calculations and performed the numerical simulations. Both A.B and B.C. authors contributed to the final version of the manuscript. B.C. supervised the project.
A.B., B.C. and C.D. designed the study. A.B., D.E. and E.F. performed the xyz experiments. F.G. and G.H. performed XYZ simulations. I.H. and M.C. expressed and purified all proteins. A.B., H.J.., B.C. and C.D. analysed the data. A.B., B.C. and C.D. wrote the paper with input from all authors.
A.B., B.C., C.D. and D.E. contributed to the design and implementation of the research, to the analysis of the results and to the writing of the manuscript.

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل برای ترجمه و پذیرش مقالات ISI و برگزاری کارگاه های تخصصی مقاله نویسی ISI توسط اساتید به نام و مشهور و دارای H-index های بالا 15 باشید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل