لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته شیمی| فهرست مجلات علمی و ترویجی شیمی معتبر وزارت علوم

لیست مجلات علمی رشته شیمی وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته شیمی علوم پایه، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته شیمی، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی شیمی، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی شیمی، پذیرش مقاله علمی و ترویجی شیمی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود لیست مجلات علمی پژوهشی شیمی|دانلود فهرست مجلات معتبر علمی و ترویجی شیمی

1. Analytical & Bioanalytical Electrochemistry انگليسي
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry
ISSN 2008-4226
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: مركز عالي الكتروشيمي دانشگاه تهران
مدير مسئول، سردبير: محمدرضا گنجعلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 7 + متن »

2. Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انگليسي
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر مجتبي شمسي پور
سردبير: دكتر عباس افخمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

3. Journal of Nanostructure in Chemistry انگليسي
Journal of Nanostructure in Chemistry
ISSN 2008-9244
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس
مدير مسئول: دكتر اميد مرادي
سردبير: دكتر كريم زارع
محل انتشار: تهران ساير مشخصات»

4. Physical Chemistry Research انگليسي
Physical Chemistry Research
ISSN 2383-093X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن به نژاد
سردبير: دكتر علي حيدر پاك ياري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 »

5. فصلنامه انجمن شيمي ايران انگليسي
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)
ISSN 1735-207x
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن شيمي ايران
مدير مسئول: پروفسور علي اكبر صبوري
سردبير: پروفسور مجتبي شمسي پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

6. مجله ايراني كاتاليز انگليسي
Iranian Journal of Catalysis
ISSN 2252-0236
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
مدير مسئول: دكتر راضيه فضائلي
سردبير: دكتر احمدرضا مساح
محل انتشار: شهرضا ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

7. فصلنامه بين المللي نانو علم و فناوري انگليسي
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology
ISSN 1735-7004
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
سردبير: مجتبي شريعتي نياسر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

8. فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در شيمي
ISSN 1735-9937
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
مدير مسئول: دكتر حميد رضا آقابزرگ
سردبير: دكتر سعيد تقوايي گنجعلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 4 »

9. مجله تحقيقات كاربردي شيمي انگليسي
Journal of Applied Chemical Research
ISSN 2008-3815
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر عباس احمدي
سردبير: دكتر علي محمودي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 3 »

10. فصلنامه دنياي نانو
ISSN 2476-5945
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
مدير مسئول: دكتر علي ايرانمنش
سردبير: دكتر محمدحسين مجلس آرا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 51 + متن »

11. مجله شيمي رياضي انگليسي
Iranian Journal of Mathematical Chemistry
ISSN 2228-6489
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: دكتر بهنام بازيگران
سردبير: دكتر سيدعليرضا اشرفي
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

12. فصلنامه شيمي كاربردي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-9457
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر علي عموزاده
سردبير: دكتر سيد حسن زوار موسوي
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

13. مجله شيمي و مهندسي شيمي ايران انگليسي
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
ISSN 1022-7768
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي – پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
مدير مسئول: مهندس ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبير: دكتر جعفر توفيقي داريان
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 87 + متن »

14. نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
ISSN 1022-7768
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي – پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
مدير مسئول: مهندس ميرعلي اصغر زينالي دانالو
سردبير: دكتر جعفر توفيقي داريان
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 85 + متن »

15. فصلنامه نانو ساختار ها انگليسي
Journal of Nano Structures
ISSN 2251-7871
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: محمد الماسي كاشي
سردبير: دكتر مسعود صلواتي نياسري
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

16. فصلنامه نانو مقياس
ISSN 2423-5628
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: انجمن نانو فناوري ايران
مدير مسئول: دكتر علي ايرانمنش
سردبير: دكتر محمدحسين مجلس آراجهرمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره 2 با نام فصلنامه علوم و فناوري نانو منتشر شده است.

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل برای ترجمه و پذیرش مقالات ISI ، قالب گذاری مقاله برای مجلات علمی و پژوهشی، تمپلیت گذاری برای نشریات علمی و ترویجی، قالب گذاری و ویراستاری مجلات داخلی وزارت علوم و برگزاری کارگاه های تخصصی مقاله نویسی ISI توسط اساتید به نام و مشهور و دارای H-index های بالا 15 باشید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ مقالات و مجلات