صفحه عنوان Title page چیست؟

در این بخش نحوه نوشتن صفحه عنوان (Title Page letter) برای مقاله، نگارش صفحه عنوان Title Page برای ثابمیت Submit و ارسال مقاله به ژورنال ها و مجله ها، نمونه Title Page برای مقاله، نمونه صفحه عنوان فارسی، نمونه Title Page انگلیسی برای ژورنال ها تشریح می شود.

صفحه عنوان Title Page مقاله چیست؟

صفحه عنوان Title page صفحه ای است که در زمان ارسال (سابمیت) مقاله به یک ژورنال به همراه سایر فایل های مقاله در سایت ژورنال بارگذاری شود. این صفحه دربردارنده اطلاعات عمومی شامل عنوان مقاله، اسامی، افیلیشن نویسندگان Affiliation، بیانیه های سلب مسئولیت، منابع مالی برای انجام پروژه، تعداد کلمات مورد استفاده شده در مقاله، تعداد اشکال و جداول مورد استفاده در مقاله، تضاد منافع است.

نحوه نوشتن صفحه عنوان Title Page برای مقاله

1- عنوان مقاله (Title): اولین گام، نوشتن عنوان مقاله می‌باشد. برخی از ژورنال ها ممکن است درخواست عنوان کوتاه (Running Title) نمایند که معمولا نباید از 40 کلمه بیشتر باشد.
2- اطلاعات مربوط به نویسندگان مقاله (Authors Information): اطلاعات مربوط به نویسندگان، اسامی نویسندگان، وابستگی نویسندگان (Affiliation) آدرس نویسندگان، آدرس نویسنده مکاتبه کننده (Corresponding Author) مشخص شود.
3- بیانیه‌های سلب مسئولیت (Disclaimers): بیانیه های نویسندگان در مورد پروژه. نویسنده مطرح می کند این مقاله از طرف او ثابمیت شده است و به مسئولیت وی در نهاد یا ارگانی ارتباط ندارد.
4- منابع مالی برای انجام پروژه (Sources of Support): شامل گرنت Grnat های تخصیص یافته به پروژه از نهاد های مختلف، تجهیزات، مواد، داروها، و سایر موادی که در پیشبرد مقاله از آن استفاده شده است.
5- تعداد کلمات مورد استفاده در مقاله (Word Count): برای اطمینان از تطبیق مقاله نوشته شده با قالب و فرمت ژورنال، نیاز است تعداد کلمات بکار رفته در مقاله ذکر شود
6- تعداد اشکال و جداول (Number of Figures and Tables): برخی از ژورنال ها نیاز به ذکر کردن تعداد اشکال و جداول مورد استفاده در مقال دارند.
7- تضاد منافع منافع (Conflict of Interest): در زمان ارسال مقاله، نویسندگان باید به مجله اعلام کنند در ارتباط با مقاله و ترتیب اسامی مقاله هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند


 

نمونه صفحه عنوان Title Pageفارسی. نمونه صفحه عنوان Title page برای مجلات فارسی. نمونه صفحه عنوان Title page برای ژورنال. نمونه صفحه عنوان Title page فارسی (دانلود)


 

نمونه صفحه عنوان Title pageانگلیسی برای مجلات آی اس آی ISI

نمونه صفحه عنوان Title pageانگلیسی برای مقاله

ARTICLE TITLE

Sub-title

Author(s) names

Give the names of all contributing authors on the title page exactly as you wish them to appear in the published article.

Author(s) details: Each author’s:

Name, Department/Centre, Institution, City (unless given in the institution’s name), Country. E-mail:

URL for web information (we no longer print Notes on Contributors)

If one author is the corresponding author, indicate this after their name, but still give details of all other authors.

ACKNOWLEGEMENTS

Not essential, but can acknowledge colleagues, etc.

FUNDING

  Details of any grants etc which have supported the research


This is the title of the manuscript

Jos AE Spaan*, Ruben Coronel#

*Dept of Biomedical Engineering and Physics, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Meibergreef  7, 1105AZ Amsterdam

#Dept of Experimental Cardiology, Heart Failure Center, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Meibergreef  7, 1105AZ Amsterdam

Corresponding Author:

XXXX,

e-mail: j.XXX@XXX

tel: +31XXXX

fax: +3120xxxxxx

The total number of words of the manuscript, including entire text from title page to figure legends: 5050

The number of words of the abstract: 199

The number of figures: 7

The number of tables: 2


TITLE PAGE

 

Title

Short title

Type of article

Name(s) of the author(s) with highest degree

Word count (excluding abstract and references)

Number of Tables

Number of Figures

Number of Photos

Number of References

Corresponding author

Postal address

Mobile number

Email address

Acknowledgements*

*Declaration of AFMRC Project: This paper is based on Armed Forces Medical Research Committee Project No ………………. granted by the office of the Directorate General Armed Forces Medical Services and Defence Research Development Organization, Government of India.

Affiliations of author(s)


اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل