انجام تحلیل‌ آماری

انجام تحلیل آماری، انجام تحلیل های تصمیم گیری چندمعیاره، انجام تحلیل های آماری شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی

واحد تحلیل آماری در موسسه امین آرتیکل یکی از قویترین گروه ها و تیم های آماری در سطوح دانشگاهی ایران به شمار می رود. این واحد با سابقه چندین ساله تلاش دارد تا خدمات متنوع و گسترده تحلیل های آماری را با بهترین کیفیت، هزینه معقول و زمان مناسب را به تمامی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت اجرای پروژه ها و پرسشنامه های ارائه نماید. سابفه تحلیل های آماری توسط گروه علمی امین آرتیکل نشان دهنده توانمندی بالای متخصصین آماری این گروه و رضایت بالای مشتریان می باشد. هدف اصلی واحد تحلیل های آماری موسسه عبارتند از: آموزش، مشاوره تلفنی و حضوری، انجام تحلیل های آماری و ارایه خروجی نرم افزار در قالب فایل WORD به سازمان های دولتی و خصوصی در سطوح و کیفیت عالی است.

گروه علمی امین آرتیکل افتخار ارائه خدمات زیر را به سازمان های دولتی و خصوصی کشور است:

1. برگزاری دوره های خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی آموزش آمار و نرم افزارهای تحلیل های آماری در سازمان های دولتی و خصوصی
2. مشاوره آماری (تلفنی یا حضوری) در زمینه طراحی انواع پرسشنامه ها مانند پرسشنامه رضایت شغلی؛ پرسشنامه تعهد سازمانی و … و اجرای آنها
3. انجام انواع مختلف تحلیل های آماری پروژه های تعریف شده در سازمان ها مانند:
تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر، مدل معادلات ساختاری SEM، تحلیل مولفه های اصلی PCA، با استفاده از نرم افزارهای LISREL لیزرل، نرم افزار AMOS، نرم افزار Smart PLS
تعیین حجم نمونه با استفاده از روش های مختلف مانند فرمول كوكران و جدول مورگان، ترسیم انواع نمودارهای آماری و آمار توصیفی داده ها، محاسبه پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های مختلف مانند آلفای کرونباخ، تعیین و محاسبات مربوطبه روایی و پایایی داده های پرسشنامه ها
آزمون های پارامتریک تحلیل واریانس ANOVA، آزمون های تعقیبی شفه و LSD
آزمون همبستگی Correlation مانند اسپریمن، کندال
آزمون کای دو یا خی دو Chi-Square جهت استقلال متغیرها
آزمون نرمال بوده داده ها با استفاده از روش کلموگروف-اسمیرنوف K-S Test، آزمون یومان ویتنی Mann _Whitney جهت تفاوت بین دو گروه مستقل (جایگزین آزمون T مستقل در SPSS)، آزمون ویلکاکسونWilcoxon (ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه‌ای و جانشین متناظر با آزمون t دو نمونه‌ای وابسته‌ا)؛ آزمون فریدمن Friedman (آزمون ناپارامتریک برای مقایسه چند گروه؛ تحلیل واریانس دو طرفه به روش رتبه‌بندی)؛ آزمون دو جمله ای Binomial (آزمون نسبت)؛ آزمون کروسکال-والیس  Kruskal–Wallis(جانشین آزمون F در تحلیل ناپارمتریک)
تحلیل رگرسیون؛ آزمون هم خطی در رگرسیون multicolinearity؛ آزمون دوربین واتسون در رگرسیون durbin-watson؛ نرمال بودن خطاها در رگرسیون، رگرسیون خطی، رگرسیون چندگانه؛ رگسیون لجستیک، رگرسیون گام به گام
تحلیل خوشه بندی Clustering؛ بخش بندی بازار بر اساس RFA
تحلیل تشخیصی Discriminant Analysis
ضریب همبستگی کانونی
پیش بینی به روش شبکه های عصبی ANN؛ شبکه های عصبی فازی تطبیقی ANFIS؛ پیش بینی به روش سری زمانی Time Series
تصمیم گیری چندمعیاره به روش های AHP با استفاده از نرم افزار Expert Choice؛ تحلیل ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision؛ تحلیل روش های TOPSIS، آنتروپی؛ دیمیتل فازی DEMATEL، ویکور فازی VIKOR، الکتر فازی Electree، پرامته PROMETHEE با استفاده از نرم افزار GAIA؛ TOPSIS فازی سلسله مراتبی؛ کدینگ روش ها در نرم افزار MATLAB یا اکسل در شرایط فازی؛
ارزیابی عملکرد به روش DEA و DEA فازی (کدینگ در نرم افزار GAMS و یا LINGO)
شبیه سازی به روش مونت کارلو Mont Carlo

انجام تحلیل های آماری با استفاده از انواع مختلف نرم افزارها در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی

انجام تحلیل‌ آماری با SPSS
انجام تحلیل آماری با LISREL
انجام تحلیل آماری با AMOS
انجام تحلیل آماری با R
انجام تحلیل آماری با EVIEWS
انجام تحلیل آماری به روش PLS
انجام تحلیل آماری با MINTAB
انجام تحلیل آماری با SPLUS
انجام تحلیل آماری با STATISTICA
انجام تحلیل آماری با MATLAB
انجام شبیه سازی با نرم افزار ARENA
انجام تحلیل آماری با VISUALPLS
انجام تحلیل آماری با SMART PLS
انجام تحلیل آماری با GRAPHPLS
انجام تحلیل آماری با
انجام تحلیل با LINGO
DEA SOLVER
انجام تحلیل با GAMS
انجام تحلیل آماری با EXPERT CHOICE
انجام تحلیل آماری با Super Decision
انجام تحلیل آماری با GAIA
بهینه سازی روش های فراابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک GA، بهینه سازی انبوه ذرات PSO، شبیه سازی تبرید SA، الگوریتم رقابت استعماری ICA؛ الگوریتم مورچگان، و کدینگ آنها در نرم افزار MATLAB

جهت درخواست خود برای مشاوره تحلیل آماری پروژه های سازمان خود با ما تماس بگیرید یا سفارش خود را از صفحه ثبت سفارش در سایت امین آرتیکل ثبت نمایید. در اسرع وقت، سفارش شما توسط آماردانان و تحلیل گران خبره گروه علمی امین آرتیکل مورد بررسی قرار گرفته و با شما تماس حاصل خواهد شد.