آزمون t  تی-يك نمونه‌اي‌ یا آزمون one sample t test

اين آزمون به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه ميانگين مشاهده شده در مقايسه با مقدار واقعي تفاوت معناداري دارد يا خير. اين آزمون ساده ترين آزمون t مي‌باشد.
مثال عملی روی داده های Employee موجود در نرم افزار SPSS
میانگین تجربه قبلی کارکنان برابر 100 ماه است.


انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای SPSS و Eviews با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.
برای ثبت سفارش تحلیل آماری کلیک کنید