آزمون t  دو نمونه مستقل

شرایط استفاده از آزمون t  دو نمونه مستقل:

متغیر مستقل اسمی دو ارزشی باشد.
متغیر وابسته فاصله ای باشد.

پیش فرض های آزمون t دو نمونه مستقل:

توزیع متغیر وابسته نرمال باشد.
واریانس متغیر وابسته در دو گروه (سطوح متغیر مستقل) برابر باشد: همگنی واریانس ها

زمان استفاده از آزمون t  دو نمونه مستقل:

تحقیقات علی – مقایسه ای و پیمایشی
تحقیقات آزمایشی در شرایط خاص

بررسی پیش فرض های آزمون t دو نمونه مستقل:

نرمال بودن
آزمون کالموگروف – اسمیرنف K_S. نتایج این آزمون نباید معنی دار باشد. یعنی p>0.05 باشد.
توجه: آزمون K-S در نمونه های بالاتر از 75 نفر معمولا معنی دار می شود. در این مواقع بهتر است به جای این آزمون از ضریب چولگی و کشیدگی استفاده شود.
اگر قدر مطلق چولگی و کشیدگی کمتر از 1باشد، توزیع نرمال است.

همگنی واریانس ها در آزمون تی T دو نمونه مستقل

آزمون f لوین. نتایج این آزمون نباید معنی دار باشد. یعنی p>0.05 باشد.
در صورتی که آزمون لوین معنی دار نباشد از آزمون t با پیش فرض برابری واریانس ها استفاده می شود.
در غیر این صورت از از آزمون t با پیش فرض نابرابری واریانس ها استفاده می شود.
هر دو نتیجه در خروجی SPSS موجود است.

مثال عملی آزمون t  دو نمونه مستقل بر روی داده های Employee موجود در نرم افزار SPSS

فرضیه: میانگین حقوق جاری کارکنان زن و مرد برابر می باشد


انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای SPSS و Eviews با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.
برای ثبت سفارش تحلیل آماری کلیک کنید