شرایط استفاده از آزمون های پارامتریک

مقیاس اندازه گیری فاصله ای باشد
توزیع متغیر وابسته نرمال باشد
اگر شرایط فوق برقرار نباشد از آزمون های غیر پارامتریک استفاده می شود.
آزمون های پارامتریک عبارتند از:

آزمون T تک نمونه ای
آزمون T دو نمونه مستقل
آزمون T مقایسه زوجی