شرایط استفاده از آزمون های پارامتریک Parametric tests

مقیاس اندازه گیری فاصله ای باشد
توزیع متغیر وابسته نرمال باشد
اگر شرایط فوق برقرار نباشد از آزمون های غیر پارامتریک (ناپارامتریک) Non-parametric استفاده می شود.
آزمون های پارامتریک عبارتند از:

آزمون T تک نمونه ای
آزمون T دو نمونه مستقل
آزمون T مقایسه زوجی