آزمون مقایسه زوجی یا آزمون t زوجی

آزمون مقایسه های زوجی یا paired t test و به آزمون t نمونه های جفت شده معروف است و توسط آماره T انجام می شود، دارای شرایطی است که در ادامه به آن پرداخته می شود:

شرایط استفاده از آزمون مقایسه زوجی

یک گروه دو بار اندازه گیری شده باشد.
متغیر مستقل در اینجا زمان است که اسمی دو ارزشی می باشد (زمان 1- زمان 2).
متغیر وابسته فاصله ای باشد.

پیش فرض های آزمون t زوجی

توزیع متغیر وابسته نرمال باشد.
زمان استفاده از آزمون مقایسه زوجی
تحقیقات پیمایشی
تحقیقات آزمایشی در شرایط خاص

مثال عملی آزمون t  مقایسه زوجی بر روی داده های Employee موجود در نرم افزار SPSS

فرضیه: حقوق اولیه با حقوق جاری تفاوت قابل توجهی ندارد
در این مثال متغیر مستقل : وضعیت یا زمان اندازه گیری (اولیه– جاری)، اسمی دو ارزشی. متغیر وابسته: حقوق است. در اینجا حقوق هر نفر در دو وضعیت متفاوت محاسبه شده است که این افراد به هم وابسته هستند باید از آزمون T زوجی استفاده نمود.


انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای SPSS و Eviews با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.
برای ثبت سفارش تحلیل آماری کلیک کنید